1971 – Legea 23 (secretul de stat) II

CAP. 3

ART. 17. Ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizatiile econamice, intreprinderile si institutiile vor asigura evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce constituie secrete de stat si a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.

ART. 18. La organizatiile socialiste cu volum mare de informatii, date si documencu caracter secret de stat se organizeaza compartimente speciale pentru evidenta, pastrarea si manipularea acestora, in cadrul numarului de posturi si al fondului de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifica infiintarea unor astfel de compartimente, conducatorul organizatiei socialiste va desemna un salariat care, pe linga atributiile ce ii revin potrivit functiei sale, va indeplini si astfel de sarcini, facindu-se mentiune in acest sens in statele de functii. Compartimentele speciale prevazute la alineatul precedent vor fi infiintate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului Securitatii Statului. Infiintarea compartimentelor prevazute la alineatul 1 in cadrul Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducatorilor acestor organe centrale. Angajarea sau numirea salariatiilor ce vor incadra compartimentele speciale, precum si desemnarea celor care vor exercita si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea informatiilor, datelor si documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securitatii Statului.

ART. 19. In afara programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se pastreaza la compartimentul special sau la salariatul care exercita si atributii cu privire la evidenta, pastrarea si manipularea informatiilor, datelor si documentelor cu caracter secret de stat.
Se interzice scoaterea din incinta organizatiei socialiste a documentelor ce contin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau in alte locuri neautorizate.
Sefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Nationala, Consiliul de Stat, Consiliul de Ministri, de la ministri, ceilalti conducatori ai organelor centrale si adjunctii acestora, de la presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si secretarii conducatorilor centralelor industriale si marilor intreprinderi, sint considerati salariati care indeplinesc si atributii legate de evidenta, pastrarea si manipularea documentelor cu caracter secret de stat.

ART. 20. Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de catre persoane care au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, pastrindu-se o evidenta stricta a exemplarelor multiplicate. Se interzice multiplicarea documentelor stict secrete de importanta deosebita primite de la alte organizatii socialiste.

ART. 21. Persoana care se angajeaza la o organizatie socialista si urmeaza sa-si desfasoare activitatea intr-un loc de munca unde se executa lucrari cu caracter secret de stat, va fi incunostiintata de specificul activitatii si i se va cere sa semneze un angajament cu privire la pastrarea cu strictete a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat si de salariatul care, la data prezentei legi, executa sau are acces la asemenea lucrari.
Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale fortelor armate care s-au angajat in acest sens prin juramintul militar. Salariatul care, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, trebuie sa lucreze sau sa consulte date si documente ce constituie secrete de stat, urmeaza sa aiba o aprobare speciala in acest scop. Aprobarea prevazuta la alineatul precedent se da de catre: a) conducatorul organizatiei socialiste pentru categoria strict secret de importanta deosebita si strict secret; b) loctiitorul conducatorului organizatiei socialiste, imputernicit in acest scop, pentru categoria secret. Aprobarea data pentru accesul la o categorie superioara de documente permite accesul si la o categorie inferioara. Persoanele care fac practica in organizatiile socialiste sau in locurile de munca unde se afla informatii, date si documente ce constituie secrete de stat ori se executa lucrari cu un astfel de caracter, li se aplica acelasi regim ca si salariatilor, in ce priveste apararea secretului de stat.

ART. 22. Accesul in organizatiile socialiste este admis pe baza de legitimatii, permise sau bilete de intrare, dupa distinctiile prevazute in prezenta sectiune. Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica compartimentelor organizatiilor socialiste care presteaza servicii publice.

ART. 23. Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat in locurile in care se afla documente ce constituie secrete de stat ori unde se executa lucrari cu un asemenea caracter.

ART. 24. Conducatorii organizatiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulatia si ordinea interioara in incinta unitatilor, astfel incit accesul in locurile si sectoarele in care se afla informatii, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se executa lucrari cu un astfel de caracter sa nu fie posibil decit pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 si 35.

ART. 25. Accesul ocazional pentru interventii tehnice, reparatii si alte asemenea activitati, in locurile prevazute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de seful sectorului unde se executa lucrarea.

ART. 26. Pentru a distinge salariatii care au acces in diferite locuri de munca sau sectoare de productie, acestia vor purta, dupa caz, diferentiate pe sectoare de munca sau specialitati, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protectie ori de lucru in culori diferite.
Pe echipamentul de protectie ori de lucru, salariatii vor avea cusut ecusonul pe care este mentionat numele si prenumele acestuia, precum si locul de munca. Salariatii care nu au dreptul la echipament de protectie sau de lucru vor purta, pe tinuta de serviciu, insigne, banderole sau, in mod vizibil, legitimatia de serviciu.
Determinarea locurilor de munca, sau sectoarelor de productie, modelul insignelor, ecusoanelor, banderolelor, culoarea echipamentului de protectie sau de lucru, repartizarea si modul de purtare a acestora, se vor stabili prin regulamente de ordine interioara.

ART. 27. Patrunderea sau facilitarea patrunderii unui salariat intr-un sector pentru care nu are aprobare de acces, nepurtarea echipamentului specific sectorului de munca sau, dupa caz, a insignei ori a altor semne distinctive ce au fost stabilite prin regulamentele de ordine interioara, sint considerate abateri de la disciplina muncii, aplicindu-se, in raport cu gravitatea faptelor, sanctiuni potrivit legii.

ART. 28. In cazurile in care din cercetarile administrative rezulta ca salariatii in cauza – prin nerespectarea regulilor de acces mentionate in prezenta sectiune – au urmarit sau inlesnesc savirsirea unor infractiuni, conducerea organizatiei socialiste va informa de indata organele Consiliului Securitatii Statului.

ART. 29. Salariatul care isi pierde echipamentul, legitimatia, insigna sau un alt semn distinctiv este obligat sa anunte de indata pe seful sau ierarhic. Cazurile de instrainare a echipamentului, a insignei ori a altor semne distictive, sau de pierdere a acestora vor fi cercetate de catre sefii sectoarelor in care lucreaza cei ce le-au avut in primire, informind de fiecare data sefii lor ierarhici si organele Consiliului Securitatii Statului. Evidenta legitimatiilor pierdute sau furate va fi tinuta la organul care le-a emis. Acesta va comunica personalului insarcinat cu controlul la intrarile in incinta organizatiei socialiste care sint legitimatiile pierdute sau furate, pentru a preveni folosirea lor de catre alte persoane.

ART. 30. Accesul fiecarui salariat in incinta organizatiei socialiste in care lucreaza este admis pe baza legitimatiei de serviciu, prevazuta cu fotografie si semnata de conducatorul acesteia sau de catre alte presoane anume desemnate, care fac parte din colectivul de conducere a unitatii. Accesul se face prin intrari anume stabilite, in functie de intinderea, nevoile serviciului si masurile de asigurare a securitatii organizatiei socialiste.

ART. 31. Legitimatiile de serviciu vor fi clasificate pe locuri de munca, prin aplicarea pe acestea a unor litere sau a altor semne distinctive. Pe ele se va mentiona poarta pe unde are acces salariatul in incinta organizatiei socialiste. Legitimatiile se vizeaza semestrial.
Salariatii care au pierdut legitimatiile de serviciu li se vor elibera permise provizorii de acces, pina la emiterea unor noi legitimatii. La incetarea angajarii, legitimatiile de acces vor fi ridicate si anulate.

ART. 32. Este interzis accesul altor persoane in afara salariatilor care au legitimatii de serviciu cu fotografie si cu mentiunea prevazuta la art. 31 in locurile in care se afla informatii, date si documente cu caracter secret de stat sau care, desi nu au asemenea caracter nu sint destinate publicitatii, in statiile pilot, in sectoare a caror procese tehnologice reprezinta secret de fabricatie, in cele in care incep ori se experimenteaza tehnologii de productie cu elemente considerate noutati tehnico-stiintifice, precum si in orice alt loc unde se executa lucrari cu caracter secret de stat. Accesul altor salariati decit al acelora care lucreaza in aceste locuri de munca este admis numai cu aprobarea conducatorului organizatiei socialiste sau, in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau. Legitimatiile de serviciu prevazute cu fotografii ale persoanelor care lucreaza in locurile de munca stabilite la alineatul precedent se poarta de catre acestea, in timpul programului de lucru, la loc vizibil. Aceeasi obligatie revine si salariatilor care indeplinesc sarcini privind evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor cu caracter secret de stat.

ART. 33. Accesul in incinta organizatiilor socialiste al salariatilor sau membrilor altor organizatii socialiste, in interes de serviciu, este admis numai cu bilet de intrare, eliberat pe baza buletinului de identitate, cu aprobarea sefului compartimentului competent.

ART. 34. Accesul salariatilor santierelor de constructii in incinta organizatiilor socialiste in care se afla asemenea santiere se face cu permise de intrare eliberate de conducatorii acestor organizatii socialiste sau de catre alte persoane din conducerea acestora, la cererea conducatorilor santierelor de constructii. Permisul se elibereaza cu valabilitate pe intreaga durata a executarii lucrarilor si se vizeaza trimestrial. La terminarea lucrarilor, el se restituie emitentului.

ART. 35. Aprobarea accesului salariatilor altor organizatii socialiste, in interes de serviciu, in locurile unde se afla informatii, date si documente ce constituie secrete de stat sau se executa lucrari cu un astfel de caracter, se da de catre conducatorul organizatiei socialiste careia i se solicita accesul sau loctiitorul acestuia, pe baza unei delegatii semnate de conducatorul organizatiei socialiste din care face parte salariatul delegat. Pe delegatie se vor mentiona datele si documentele ce vor fi consultate ori locurile unde urmeaza sa aiba acces.

ART. 36. In locurile de munca de importanta deosebita, accesul salariatilor altor organizatii socialiste in interes de serviciu este permis numai pe baza aprobarii conducatorului organului central sau inlocuitorului acestuia.

ART. 37. Aprobarea prevazuta la art. 35 si 36 se poate acorda pentru a avea acces o singura data sau pentru o perioada care sa nu depaseasca o luna.

ART. 38. Salariatii organizatiilor socilaliste care, potrivit legii, au sarcini permanente de control, vor avea acces in unitatile si locurile de munca in care se afla secrete de stat sau se executa lucrari cu un asemenea caracter pe baza legitimatiei sau delegatiei speciale semnata de conducatorul organului cu sarcini de control din care face parte salariatul.
Pentru accesul in unitatile si locurile de munca de importanta deosebita, legitimatiile sau delegatiile speciale de control vor fi semnate de conducatorul organului central in subordinea caruia se afla organul de control si vor fi valabile timp de un an.

ART. 39. Persoanele aflate la practica in organizatiile socialiste, precum si indrumatorii si supraveghetorii acestora din afara unitatii au acces numai in sectorul in care sint repartizati, pe baza permisului de intrare eliberat cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.

ART. 40. Persoanele din afara organizatiilor socialiste care vin pentru angajari, audiente, cereri, reclamatii, sesizari si propuneri, nu au acces in incinta organizatiei. Acestea pot avea acces numai in pavilioanele administrative, pe baza biletului de intrare, eliberat cu aprobarea sefului compartimentului competent si vor fi primite, de regula, in incaperi special amenajate. Primirea in audienta la conducerea organizatiilor socialiste se poate face si in birourile de lucru ale acesteia. In asemenea cazuri, cei care vin in audienta vor fi insotiti atit la venire, cit si la plecare.

ART. 41. Vizitarea unor unitati sau sectoare de productie, altele decit cele de importanta deosebita, se poate face numai cu aprobarea conducatorilor organizatiilor socialiste respective, care vor stabili in acest scop traseele de acces si persoanele care vor insoti pe vizitatori.

CAP. 4

ART. 42. Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, fara autorizatie speciala eliberata de catre Consiliul Securitatii Statului, este interzisa daca priveste: intreprinderile industriale sau sectiile acestora unde se executa produse interesind apararea nationala, ori incep sau se experimenteaza tehnologii de productie cu elemente considerate noutati tehnico-stiintifice, precum si statiile pilot;
b) armamentul militar si tehnica de lupta, cu exceptia celor scoase la paradele militare;
c) constructiile militare de orice natura, poligoanele, aerodromurile si porturile militare, cu exceptia celor ce se vor stabili de Ministerul Fortelor Armate si Ministerul Afacerilor Interne impreuna cu Consiliul Securitatii Statului.
Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care obiectivele enumerate la alineatul precedent sint in curs de construire. Obiectivele si mijloacele prevazute la literele a, b si c pot fi filmate si fotografiate de catre personalul militar, pentru nevoile interne ale Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului, pe baza unei aprobari; aceasta poate fi data de catre ministrul fortelor armate, ministrul afacerilor interne si presedintele Consiliului Securitatii Statului sau de imputernicitii lor, fiecare pentru mijloacele din dotarea ori obiectivele din administrarea organului central respectiv.

ART. 43. Trupele Ministerului Fortelor Armate, Consiliului Securitatii Statului sau ale Ministerului Afacerilor Interne aflate pe cimpul de instructie sau de aplicatii, pot fi fotografiate sau filmate in scopuri educative si de pregatire militara cu aprobarea ministrilor sau a adjunctilor acestora, respectiv a presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului Securitatii Statului, fara autorizatie speciala.

ART. 44 Se interzice, indiferent de obiectiv, fotografierea si filmarea din avion. Aceste operatii se pot executa numai in interes de serviciu de persoane ce poseda autorizatii speciale eliberate de organele competente ale Consiliului Securitatii Statului.
Militarii de specialitate pot executa misiuni de serviciu de aerofotogrametrie pe baza ordinului de serviciu eliberat de catre organele militare.

ART. 45. Cererea adresata Consiliului Securitatii Statului pentru eliberarea unei autorizatii de filmare, fotografiere sau de executare a lucrarilor de arte plastice va cuprinde obligatoriu mentionarea obectului acestora, data sau perioada de timp in care urmeaza a se executa, numele persoanei care o va efectua, precum si avizul organizatiei socialiste in a carei administrare operativa se afla obiectul respectiv. Titularii autorizatiilor emise in baza prezentei legi sint obligati a se prezenta, inainte de inceperea lucrarilor, la conducatorii organizatiilor socialiste unde vor executa lucrarile, pentru a se pune de acord cu acestia.

ART. 46. Fotografierea ori filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice in incinta organizatiilor socialiste ce nu sint prevazute in art. 42 este permisa numai cu incuviintarea conducatorilor organizatiilor socialiste respective.

ART. 47. Obiectivele, partile din obiective si zonele in care accesul, precum si fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice sint interzise, vor fi marcate cu indicatoare de interdictie in acest sens. Indicatoarele vor fi instalate prin grija organizatiilor socialiste, respectiv a consiliilor populare in a caror administrare operativa se afla obiectivele sau zonele prevazute la alineatul precedent.