1971 – Legea 23 (secretul de stat) I

Legea nr.23 din 17 decembrie 1971 privind apararea secretului de stat în Republica Socialistă România

CAP. 1

ART. 1. Apararea secretului de stat este o indatorire patriotica, o obigatie de onoare a tuturor cetatenilor Republicii Socialiste Romania – muncitori, tarani, intelectuali si alte categorii de oameni ai muncii – prin care acestia isi aduc contributia la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului roman, a independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a statului nostru.

ART. 2. Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informatiile, date si documentele care prezinta in mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarire a Consiliului de Ministri. Transmiterea sau divulgarea informatiilor, datelor si documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, detinerea in afara indatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenta care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa intre in posesia unor informatii, date sau documente de natura sa puna in pericol interesele economice, tehnico-stiintifice, militare sau politice ale statului, precum si orice alte incalcari ale normelor privind apararea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave si sint pedepsite de legea penala. Conducatorii si salariatii organizatiilor socialiste, precum si orice alte persoane care iau cunostinta despre savirsirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informatii sau date avind un astfel de caracter au obligatia sa sesizeze indata sefii ierarhici, precum si organele Consiliului Securitatii Statului.

ART. 3. In functie de importanta lor, informatiile, datele si documentele ce constituie secrete de stat se clasifica astfel: strict secrete de importanta deosebita, strict secrete si secrete.
Informatiile, datele si documentele care se incadreaza in una din categoriile prevazute la alineatul precedent se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 4. Informatiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legi, nu constituie secrete de stat, dar nu sint destinate publicitatii, sint secrete de serviciu si nu pot fi divulgate.

ART. 5. Publicarea sau difuzarea prin presa, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de productie, investitii, forte de munca si mijloace de productie, precum si a datelor referitoare la capacitatile de productie in functiune sau perspectiva, altele decit cele cuprinse in statisticile oficiale, se face, de regula, in procente, iar atunci cind este necesar, si in cifre absolute cu aprobarea scrisa a conducatorilor organelor centrale sau a presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, inclusiv pentru organizatiile socialiste subordonate acestora. Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea in strainatate a lucrarilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului roman.

CAP. 2

ART. 6. Raspunderea pentru luarea masurilor de aparare a secretului de stat o au ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitete lor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, conducatorii organizatiilor economice, intreprinderilor si institutiilor, precum si sefii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Socialiste Romania. Conducatorii organizatiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra pastrarii si manipularii documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea si descoperirea oricaror pierderi, alterari, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgari ale acestora.
Semestrial, organele de conducere prevazute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigura pastrarea secretului de stat, atit la organul central, cit si in intreprinderile, organizatiile economice si institutiile subordonate si vor lua masuri pentru aplicarea riguroasa a prevederilor prezentei legi.

ART. 7. Conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa tina evidenta persoanelor care au primit aprobare sa lucreze cu informatii, date sau documente secrete de stat ori in sectoare unde se executa lucrari cu un asemenea caracter. Evidenta lor se va tine si dupa desfacerea contractului de munca, timp de 3 ani.

ART. 8. Conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa mentioneze, dupa caz, in adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmeaza sa plece in strainatate in interes de serviciu ori personal, daca acesta lucreaza sau a lucrat cu informatii, date si documente secrete de stat, daca lucreaza la inventii sau inovatii cu caracter deosebit, exprimindu-si totodata parerea asupra garantiilor moral-politice pe care le prezinta. Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanta deosebita nu poate pleca definitiv din tara decit dupa cel putin 3 ani de la data cind a incetat sa mai lucreze cu astfel de documente.

ART. 9. In vederea apararii secretului de stat, Consiliul Securitatii Statului are urmatoarele obligatii:
a) controleaza periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizatii socialiste, modul de aplicare a dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat, stabilind masuri obligatorii pentru inlaturarea deficientelor constatate;
b) stabileste impreuna cu conducatorii organizatiilor socialiste, obiectivele si locurile in care este interzisa fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari de arte plastice;
c) sprijina organizatiile socialiste in vederea organizarii activitatii privind evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete de stat si asigura instruirea necesara pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi. Presedintele Consiliului Securitatii Statului va informa periodic Consiliul de Stat si Consiliul de Ministri asupra modului de aplicare a dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat.

ART. 10. Persoana careia ii sint incredintate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct raspunzatoare pentru asigurarea securitatii acestora.

ART. 11. Este interzis ca salariatul care are acces la informatii, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum si persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, afla asemenea date, sa divulge sub orice forma continutul acestora, atit fata de cetatenii romani, cit si fata de cei straini. Interdictia este obligatorie si dupa incetarea raporturilor de munca in cadrul carora persoana respectiva a luat cunostinta despre informatii, date, documente ce constituie secrete de stat.

ART. 12. Persoana care nu lucreza cu informatii, date si documente ce constituie secrete de stat dar care afla de continutul acestora sau intra in posesia lor, este obligata sa anunte ori, dupa caz, sa le predea de indata organelor Consiliului Securitatii Statului.

ART. 13. Salariatul care detine informatii, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfasoara activitate in locuri unde se executa lucrari cu un astfel de caracter nu poate stabili relatii de serviciu cu organizatiile internationale, reprezentantele si organizatiile straine, fara aprobarea prealabila a conducatorului organizatiei socialiste din care face parte.
Stabilirea relatiilor in interes de serviciu cu strainii care nu au domiciliu in Republica Socialista Romania, de catre persoana prevazuta la alineatul precedent, se pote face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului organizatiei socialiste din care aceasta face parte. In cazul in care cererea de aprobare prealabila nu a fost posibila, salariatul va informa in termen de 24 ore pe conducatorul organizatiei socialiste, despre relatiile stabilite.
Se interzice ca salariatul care detine informatii, date ori documente ce constituie secrete de stat sa stabileasca relatii personale cu strainii care nu au domiciliu in Republica Socialista Romania, daca acestea afecteaza interesele statului roman.

ART. 14. Se interzice cetatenilor romani de a avea orice fel de legatura cu posturile de radio si televiziune ori cu organele de presa din strainatate, care, prin actiunile lor, desfasoara o activitate de defaimare sau contrara intereselor statului roman.

ART. 15. Acordarea de interviuri organelor de presa, agentiilor de presa ori posturilor de radio sau televiziune straine de catre cetatenii romani, in tara sau pe timpul cit se afla in strainatate in interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de aparare si tehno-stiintifice ale statului roman, se va face numai cu aprobarea conducatorului organului central in subordinea caruia se afla organizatia din care face parte cel in cauza sau, dupa caz, a presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti.

ART. 16. Conducatorii organizatiilor socialiste vor lua toate masurile ce se impun pentru educarea salariatilor in spiritul pastrarii secretului de stat, al vigilentei, cinstei si demnitatii in relatiile cu strainii. Radioul, televiziunea, presa centrala si locala, revistele si publicatiile periodice vor acorda o atentie deosebita dezvoltarii la toti cetatenii a simtului raspunderii pentru pastrarea cu stictete a secretului de stat, precum si pentru sporirea vigilentei si combativitatii impotriva tuturor celor care prin palavrageala, laudarosenie sau neglijenta aduc prejudicii securitatii statului roman. Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, impreuna cu uniunile de creatie vor stimula realizarea si publicarea unor lucrari menite sa contribuie la educarea cetatenilor pentru apararea si pastrarea secretului de stat.