1971 – Legea 10 (planul cincinal)

Lege nr. 10/1971 din 21/10/1971 pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971-1975

Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, abordînd în mod ştiinţific cerinţele etapei pe care o parcurge ţara noastră, de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, au stabilit obiectivele de bază ale dezvoltării economice şi social-culturale a României pentru perioada 1971-1975 şi prevederile orientative pînă în anul 1980. În acest cadru, se prevede creşterea intensă a forţelor de producţie, crearea unei economii avansate, a unei industrii şi agriculturi moderne, dezvoltarea susţinută a ştiinţei, învăţămîntului şi culturii, ridicarea bunăstării materiale şi spirituale a tuturor oamenilor muncii, perfecţionarea continuă a relaţiilor de producţie, a întregii organizări sociale. Pornind de la aceste obiective, prevederile planului cincinal 1971-1975 concretizează pe întreaga perioadă şi pe fiecare an în parte nivelele şi ritmurile de creştere, mutaţiile calitative ce vor interveni în această nouă etapă de dezvoltare economică şi socială a ţării. Caracteristic prevederilor planului cincinal este dinamismul susţinut de creştere a producţiei materiale, modernizarea structurii întregii economii şi accelerarea proceselor calitative ale dezvoltării, sporirea eficienţei în toate domeniile de activitate şi, pe această bază, creşterea continuă a nivelului de trai al întregului popor. Studiile şi analizele multilaterale desfăşurate după Congresul al X-lea, sub directa îndrumare a conducerii partidului, au permis identificarea unor posibilităţi suplimentare de sporire a producţiei materiale, de economisire a resurselor şi valorificarea mai bună a acestora, de creştere a eficienţei economice. Ca urmare, pe ansamblul economiei şi în ramurile hotărîtoare ale acesteia, ritmurile medii anuale de dezvoltare înscrise în planul cincinal sînt mai mari decît cele stabilite prin Directivele Congresului.

Pe întreaga industrie, ritmul mediu de creştere prevăzut pentru 1971-1975 este de 11,0-12,0%, sporirea producţiei bazîndu-se pe folosirea intensivă a capacităţilor existente precum şi a noilor capacităţi ce vor fi puse în funcţiune. În această perioadă, vor avea loc importante mutaţii în cadrul producţiei industriale, accentul punîndu-se pe modernizarea structurii acesteia, prin amplificarea raporturilor de înaltă tehnicitate care asigură valorificarea superioară a resurselor, înnoirea producţiei, îmbunătăţirea substanţială a calităţii produselor. Se prevede ca industria să contribuie în măsură sporită, atît la dotarea şi modernizarea întregii economii, cît şi la formarea resurselor valutare, prin creşterea însemnată a exportului de produse industrializate, cu un înalt grad de prelucrare, competitive pe pieţele externe. Pentru dezvoltarea agriculturii, prin planul cincinal sînt destinate importante fonduri materiale şi băneşti, care asigură intensitatea valorificării resurselor mari de care dispune această ramură. Principalele eforturi sînt îndreptate către creşterea în măsură cît mai mare a gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, extinderea lucrărilor de hidroamelioraţii şi îndeosebi a irigaţiilor, asigurarea unor cantităţi sporite de îngrăşăminte chimice, introducerea pe scară tot mai largă a proceselor de tip industrial, care să determine sporirea însemnată a producţiei agricole vegetale şi animale. În aceste condiţii, se are în vedere ca în perioada 1971-1975, producţia agricolă să crească cu 36-49% faţă de media anilor 1966-1970. Pe baza sporirii producţiei materiale şi a ridicării eficienţei în întreaga activitate economică, venitul naţional va creşte cu un ritm mediu anual de 11-12%. Întreaga dezvoltare economică şi socială a ţării în cincinalul 1971-1975 este susţinută de un vast program de investiţii, pentru care în planul cincinal s-au prevăzut fonduri în valoare de 470 miliarde lei.

Partea cea mai importantă este destinată ramurilor producţiei materiale şi cu prioritate industriei, pentru care s-a prevăzut circa 60% din volumul total al investiţiilor ce se vor realiza în această perioadă. Prevederile cuprinse în planul cincinal asigură aplicarea în continuare a politicii Partidului Comunist Român de repartizare judicioasă a forţelor de producţie pe teritoriul ţării, în vederea ridicării economice a judeţelor mai puţin dezvoltate, concomitent cu ridicarea generală a tuturor zonelor ţării. În procesul de dezvoltare şi modernizare ce se va desfăşura în toate domeniile de activitate, precum şi al îmbunătăţirilor ce vor avea loc în structura tuturor ramurilor, economia noastră va trebui să participe tot mai mult la circuitul mondial de valori, astfel că prin planul cincinal se prevede ca volumul schimburilor de mărfuri cu străinătatea să crească cu 61-72% faţă de cincinalul anterior, pe baza unui ritm înalt al activităţii de comerţ şi a extinderii cooperării economice cu alte state. În cadrul prevederilor planului cincinal, o atenţie deosebită se acordă cercetării ştiinţifice şi promovării progresului tehnic în întreaga economie. Activitatea de cercetare se prevede să fie concentrată mai ales în domeniul ştiinţelor tehnice şi în primul rînd în sectoarele hotărîtoare pentru economie, astfel încît să asigure creşterea aportului ştiinţei şi concepţiei proprii la rezolvarea problemelor pe care le ridică îndeplinirea planului. Planul asigură o folosire mai raţională a forţei de muncă, numărul salariaţilor urmînd să sporească în aceşti ani cu un milion, în condiţiile creşterii productivităţii muncii. Prevederile planului reflectă totodată o preocupare susţinută în domeniul pregătirii cadrelor, cu profilul şi calificarea corespunzătoare noilor cerinţe ale dezvoltării şi perfecţionărilor tehnice din economie. Creşterea eficienţei economice în toate sectoarele de activitate constituie un obiectiv de bază în planul cincinal, punîndu-se accentul pe sporirea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor, reducerea cheltuielilor de producţie şi îndeosebi a celor materiale, creşterea eficienţei investiţiilor, a fondurilor fixe, a comerţului exterior. Creşterea susţinută a venitului naţional creează premisele ridicării continue a nivelului de trai al celor ce muncesc. Planul cincinal prevede sporirea veniturilor tuturor categoriilor de populaţie, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a consumului, lărgirea şi diversificarea serviciilor, dezvoltarea activităţilor social-culturale, de gospodărie comunală etc. În această perioadă veniturile totale reale ale populaţiei urmează să sporească cu 40-46%, pe baza creşterii veniturilor din salarii, a veniturilor reale ale ţărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producţie şi din gospodăriile personale, precum şi a majorării pensiilor de asigurări sociale, a alocaţiei pentru copii şi a altor acţiuni social-culturale.

Pentru înfăptuirea obiectivelor privind ridicarea nivelului de trai, s-a prevăzut ca volumul desfacerilor de mărfuri să sporească în această perioadă cu 40-47%, iar cel al serviciilor cu 55-61%. Totodată sînt alocate însemnate fonduri materiale şi băneşti pentru dezvoltarea bazei materiale a învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii, culturii, artei, sportului, precum şi pentru construirea în mediul urban a unui număr de 522 mii apartamente. Planul cincinal desfăşurat pe ani creează condiţiile pentru organizarea ştiinţifică a procesului de producţie şi aplicarea ansamblului de măsuri necesar îndeplinirii obiectivelor prevăzute. Întreprinderile, centralele, ministerele şi consiliile populare au astfel la dispoziţie toate elementele spre a putea organiza din timp activitatea, mai ales în acele domenii care necesită o perioadă mai îndelungată de pregătire-investiţii, asimilarea de noi produse, introducerea unor tehnologii moderne, cercetarea ştiinţifică. În acest fel, se vor asigura premise pentru o activitate economică continuu ascendentă, ritmică, pentru folosirea intensivă a capacităţilor de producţie, cu efecte pozitive asupra productivităţii muncii, a preţului de cost şi creşterii rentabilităţii. Odată cu proiectul planului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971-1975, Consiliul de Miniştrii a supus spre aprobare execuţia planului cincinal 1966-1970, pe baza realizărilor efective. Bilanţul rezultatelor obţinute în toate domeniile vieţii economice şi sociale scoate în evidenţă că sarcinile planului cincinal 1966-1970 au fost îndeplinite la toţi indicatorii de bază, sporind considerabil potenţialul economic al ţării. În această perioadă, industria s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de 11,8%, obţinîndu-se o producţie suplimentară de cca 27 miliarde lei peste limita superioară prevăzută în legea de plan. În agricultură, cu toate condiţiile climatice nefavorabile, producţia a înregistrat o creştere de cca 24% faţă de cincinalul anterior, asigurînd nevoile de consum şi celelalte cerinţe ale economiei. Însemnate progrese au fost obţinute în această etapă şi în alte domenii de activitate – construcţii, transporturi, comerţ interior şi exterior – precum şi în activitatea de cercetare. S-au înfăptuit sarcinile de plan în domeniul creşterii productivităţii muncii şi al reducerii cheltuielilor de producţie. Rezultatele obţinute în sfera producţiei materiale se reflectă în creşterea venitului naţional, într-un ritm mediu anual de 7,7%, depăşind prevederile planului cincinal cu circa 13,6 miliarde lei, ceea ce a făcut posibilă realizarea unor investiţii suplimentare însumînd peste 9 miliarde lei pe întreaga perioadă, concomitent cu înfăptuirea de noi măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.

(in continuare urmeaza defalcarea indicatorilor economici pentru fiecare ramura in parte)