1971 – Legea 23 (secretul de stat) III

CAP. 5

ART. 48.Strainii care desfasoara activitati pe baza de contracte au acces in organizatiile socialiste beneficiare cu aprobare scrisa a conducatorilor organizatiilor socialiste respective sau a inlocuitorilor acestora, numai in sectiile sau sectoarele de productie in care prezenta lor este legata de indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si in pavilioanele administrative.

ART. 49. Strainii care vin in organizatiile socialiste in scopul efectuarii unor tranzactii comerciale au acces numai in pavilioanele administrative si in expozitii. In cazuri justificate, accesul acestora va putea fi admis si in sectiile de productie al caror proces tehnologic nu constituie secret de stat sau de fabricatie, cu aprobarea conducatorului organului central caruia ii este subordonata organizatia socialista.

ART. 50. Accesul strainilor in organizatiile socialiste, in scopul documentarii tehnico-stiintifice, este admis numai cu aprobarea scrisa a conducerii organului central in a carui subordine se afla organizatia respectiva si este limitat la compartimentele strict necesare documentarii pentru care au primit aprobare si nu se gasesc date si documente ce constituie secret de stat.

ART. 51. In unitatile si locurile de munca de importanta deosebita, accesul strainilor este admis numai cu aprobarea, dupa caz, a presedintelui Consiliului de Stat sau a presedintelui Consiliului de Ministri. Lista unitatilor si locurilor de munca prevazute la alineatul precedent va fi intocmita de presedintele Consiliului Securitatii Statului si va fi supusa spre aprobare presedintelui Consiliului de Stat.

ART. 52. Strainii pervazuti la art. 48-51, pe timpul cit se afla in sediul organi zatiei socialiste, vor purta semne distinctive, diferite de cele folosite de salariatii proprii, puse la dispozitie de aceasta organizatie. Pe timpul vizitei, strainii vor fi insotiti de persoane anume desemnate de conducerea organizatiei socialiste.

ART. 53. Este interzis accesul cetatenilor straini si al persoanelor fara cetatenie la informatii, date si documente ce constituie secrete de stat.

ART. 54. Dispozitiile art. 53 nu se aplica strainilor care vin in tara pentru a coopera la executarea unor lucrari sau pentru schimb de experienta, in baza conventiilor, protocoalelor, contractelor si alte asemenea intelegeri incheiate de catre statul roman sau organizatiile socialiste romane in ce priveste informatiile, datele si documentele in legatura cu obiectul cooperarii ori al schimbului de experienta. In acest caz, aprobarea de acces va fi data de catre conducatorul organului central tutelar, cu avizul Consiliului Securitatii Statului.

ART. 55. Strainii, inclusiv membrii misiunilor diplomatice acreditate in Republica Socialista Romania, pot fotografia, filma sau executa lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania avind ca subiecte edificii, monumente si obiective de interes cultural si artistic, precum si valori din orase si peisaje daca acestea nu privesc obiectivele aratate la art. 42 si 43 sau obiectivele situate in zonele in care strainii nu au acces.
Strainii pot executa lucrari de fotografiere, filmare sau de arte plastice privind obiectivele indicate la art. 42, precum si acelea situate in zonele in care nu au acces, numai daca poseda autorizatii speciale eliberate de catre Consiliul Securitatii Statului.
De asemanea, strainii pot executa lucrari de fotografiere, filmare sau de arte plastice in timpul deplasarii cu avionul numai daca poseda autorizatii speciale eliberate de catre Consiliul Securitatii Statului.

CAP. 6

ART. 56. Consiliul Securitatii Statului organizeaza si raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de colectarea, transportul si distribuirea corespondentei cu caracter secret de stat.

 ART. 57. Documentele care constituie secrete de stat, precum si cele care nu sint destinate publicitatii, nu pot fi transportate in strainatate de catre delegatiile sau salariatii organizatiilor socialiste decit cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central, respectindu-se si normele legale stabilite cu privire la transportul si pastrarea corespondentei diplomatice. Documentele strict secrete de importanta deosebita nu pot fi transportate in strainatate de catre delegatiile sau salariatii organizatiilor socialiste fara aprobarea presedintelui Consiliului de Ministri. Aprobarile prevazute la alineatele precedente se vor da numai pentru acele documente care sint strict necesare si numai daca in exterior exista conditii pentru pastrarea secretului lor.

ART. 58. Documentele ce constituie secrete de stat care se transporta in strainatate vor fi predate sefului delegatiei sau salariatului ce pleaca in strainatate numai prin compartimentul special pentru evidenta, pastrarea si manipularea documentelor secrete, pe baza de proces-verbal.

CAP. 7 Sanctiuni

 ART. 59. Nerespectarea dispozitiilor legale privind apararea secretului de stat constituie o fapta deosebit de grava si se pedepseste potrivit legii penale, daca sint intrunite elementele vreunei infractiuni. Faptele de incalcare a normelor privind apararea secretului de stat care nu intrunesc elementele infractiunii atrag, dupa caz, raspunderea administrativa ori disciplinara, materiala sau civila.

ART. 60. Constituie contraventii la normele privind apararea secretului de stat urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni:
a) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 si art. 35, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii; b) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 30, 31, 33, 34 si 39-41, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii; c) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 7, 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 si 2, art. 20, 21, 25, 32, 48-53, 57 si 58, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii; d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.42-46, 55 alin. 2 si 3, de catre cei carora, potrivit legii, le revin astfel de obligatii; e) nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 si 38 si neglijenta care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate sa cunoasca sau sa posede date si documente secrete de stat, precum si divulgarea secretului de stat atunci cind nu constituie o infractiune, ori divulgarea de informatii sau date care, desi nu constituie secrete de stat, nu sint destinate publicitatii; f) nerespectarea normelor cu privire la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret de stat. Contraventiile prevazute la literele a, b si f se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 400 lei, cele prevazute la literele c si d cu amenda de la 400 la 1000 lei, iar cele prevazute la litera e cu amenda de la 1000 la 5000 lei.

ART. 61. Contraventiile prevazute la art. 60 se constata de ofiterii de securitate, iar cele de la art. 60 litera b si de ofiterii si subofiterii de militie. Contraventiile prevazute la art. 60 litera d se constata si de ofiterii anume imputerniciti de Ministerul Fortelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne. Contaventiile prevazute la art. 60 literele a, b, c, d si f, savirsite de angajatii organizatiilor socialiste la locul de munca sau de alte persoane in incinta organizatiilor socialiste se constata si de catre conducatorul compartimentului din care face parte contravenientul sau al celui unde s-a produs contraventia.

ART. 62. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face o plingere, in termen de 15 zile de la data comunicarii; aceasta se rezolva dupa cum urmeaza:
– in cazul contraventiilor prevazute la art. 60 litera e, constatate de ofiterii de securitate, de catre presedinte, primul vicepresedinte sau vicepresedintii Consiliului Securitatii Statului;

ART. 63. Dispozitiile art. 60-62 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32 / 1968 privind stabilirea si sanctionarea contravenientiilor, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.  CAP. 8 Dispozitii finale

ART. 64. In unele organizatii socialiste de importanta deosebita se vor organiza servicii, sectii sau birouri subordonate conducatorilor acestora, care vor avea urmatoarele atributii:
a) controleaza aplicarea si respectarea de catre toti salariatii a normelor privind apararea secretului de stat; b) asigura paza si securitatea inventiilor si inovatiilor din obiective;
c) indruma si controleaza activitatea tuturor salaritiilor in probleme de relatii si protocol;
d) organizeaza accesul si circulatia in interiorul obiectivelor si asigura respectarea regulilor de ordine interioara; e) elaboreaza planurile de paza si securitate a obiectivelor si controleaza modul de aplicare a lor; f) organizeaza si controleaza paza contra incendiilor. Infiintarea serviciilor, sectiilor sau birourilor prevazute in prezentul articol se aproba de catre organul central respectiv, cu acordul Consiliului Securitatii Statului si al Ministerului Afacerilor Interne, in limita numarului de posturi si a fondurilor de salarii existente la data prezentei legi.

ART. 65. Organizatiile obstesti de orice fel sint obligate sa aplice normele prevazute in prezenta lege cu privire la apararea secretului de stat.

ART. 66. Organizarea, inventarierea, expertizarea si predarea documentelor secrete de stat la fondul arhivistic se fac in conformitate cu normele privind evidenta, pastrarea si folosirea Fondului arhivistic national al Republicii Socialiste Romania.

ART. 67. Nomenclatura functiilor, conditiile de studii si vechime, precum si salariile tarifare ale personalului insarcinat cu evidenta, pastrarea si manipularea datelor si documentelor ce constituie secrete de stat, precum si ale personalului din serviciile, sectiile si birourile prevazute la art. 64 se stabilesc de catre Ministerul Muncii, prin asimilare cu salariile tarifare in vigoare ale functiilor corespunzatoare din compartimentele de personal si administrativ, la care se adauga un spor de importanta de 5-25%, calculat la salariul tarifar de incadrare. Acest spor se include in salariul tarifar.
Procentul de calcul al sporului pe functii si compartimente de activitate se stabileste diferentiat, in raport cu importanta si conditiile specifice fiecarei unitati, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale si ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al Municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului Securitatii Statului si cu avizul Ministerului Muncii.

ART. 68. In cadrul Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Securitatii Statului aprobarile prevazute la art. 21, 34 si 41 se dau de catre comandantii (sefii) de unitati, respectiv de loctiitorii acestora.

ART. 69. Consiliul de Ministri va emite norme cu privire la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret de stat si a celor care constituie secrete de serviciu, in intelesul acestei legi.

ART. 70. Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 zile de la publicare.

ART. 71. Decretul nr.430/1969 privind apararea secretului de stat, devenit Legea nr. 29/1969, Decretul nr.332/1958 privind reglementarea conditiilor de executarea a unor lucrari de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2293/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind executarea unor lucrari de fotografiere, filmare si de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, prevederile art. 15-23 din Instructiunile privind organizarea si functionarea pazei civile la institutii, intreprinderi, organizatii economice de stat si cooperatiste, modul de acces in aceste unitati, precum si conditiile de angajare a paznicilor civili si a personalului care controleaza accesul in institutii, intreprinderi, organizatii economice de stat si cooperatiste, aprobate prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1270/1958 si prevederile art. 1 lit. C din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2286/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind paza civila la organizatiile socialiste, paza obsteasca in comune si paza de cimp, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.