1969 – Legea 21 (organizarea militiei) II

CAP. 3

Organizare si functionare

ART. 9

Militia are urmatoarea structura organizatorica:

 a) Inspectoratul general al militiei;

b) Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti;

c) inspectorate ale militiei judetene;

d) sectoare ale militiei municipiului Bucuresti;

e) servicii, sectii sau birouri ale militiilor municipale si orasenesti;

f) posturi de militie comunale;

g) organe ale militiei, prevazute la art. 15.

ART. 10

Inspectoratul general al militiei este organizat si functioneaza in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul general al militiei conduce, indruma si cotroleaza activitatea tuturor organelor militiei, desfasoara activitatea operativa in cauze de importanta deosebita, precum si orice alta activitate data in competenta sa prin lege.

ART. 11

La judete functioneaza inspectorate ale militiei judetene, iar in municipiul Bucuresti Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, care conduc, indruma si controleaza activitatea organelor in subordine si indeplinesc atributiile militiei in cuprinsul unitatilor administrativ-teritoriale in care functioneaza. In cadrul Inspectoratului militiei municipiului Bucuresti functioneaza organe ale militiei de sector, care conduc, indruma si controleaza activitatea circumscriptiilor de militie.

ART. 12

Organele militiei municipale si orasenesti, precum si posturile de militie, indeplinesc atributiile militiei in cuprinsul unitatiilor administrativ-teritoriale in care functioneaza.

ART. 13

Inspectoratele militiei judetene si Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti sint conduse de sefi ai inspectoratelor.

ART. 14

Inspectoratele militiei judetene si al municipiului Bucuresti, precum si organele militiei sectoarelor municipiului Bucuresti, municipale, orasenesti si comunale, sint subordonate atit consiliului popular si comitetului lui executiv, cit si organului militiei ierarhic superior.
Organele militiei indeplinesc sarcinile ce le revin din hotaririle consiliilor populare si deciziile comitetelor executive ale acestora cu privire la apararea proprietatii socialiste si personale, ocrotirea drepturilor persoanelor, asigurarea ordinii publice si a pazei pe teritoriul municipiilor, oraselor si comunelor. Organele militiei informeaza periodic consiliile populare si comitetele lor executive despre starea infractionala, masurile luate pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor, mentinerea ordinii publice, asigurarea pazei, precum si despre indeplinirea oricaror sarcini ce le revin din hotaririle consiliilor populare si deciziile comitetelor executive ale acestora.
Organele militiei informeaza pe presedintele comitetului executiv al consiliului popular despre ordinele si instructiunile primite de la Ministerul Afacerilor Interne, precum si despre masurile ce trebuie luate pentru aplicarea lor.

ART. 15

In statiile feroviare, porturi, aerogari, pe marile santiere de constructii si in alte locuri impuse de nevoile muncii, functioneaza organe ale militiei cu competenta specifica, infiintate prin ordinul ministerului afacerilor interne.

CAP. 4

Forme de sprijinire a activitatii militiei de catre cetateni

ART. 16

In municipii, orase sau comune se pot organiza de catre organele militiei grupe de sprijin formate din cetateni care se bucura de stima si respect in rindurile locuitorilor, care in mod voluntar se ofera sa sprijine militia pentru mentinerea ordinii publice, precum si pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor si contraventiilor.

ART. 17

Membrii grupelor de sprijin au indatorirea sa atraga atentia persoanelor care incalca normele de convietuire sociala, sa sesizeze organele militiei atunci cind iau cunostinta despre pregatirea unei infractiuni ori savirsirea unei fapte prevazute de legea penala sau a unei contraventii si sa participe, atunci cind sint solicitati, la masurile de paza a locurilor unde s-au savirsit infractiuni si la actiunile pentru apararea ordinii publice.

CAP. 5

Personalul militiei

ART. 18

Personalul militiei se compune din militari si angajati civili care fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne. Prevederile statutelor corpului ofiterilor, corpului maistrilor militari si corpului subofiterilor fortelor armate ale Republicii Socialiste Romania se aplica tuturor ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor de militie. Drepturile si indatoririle specifice de serviciu ale personalului militar din militie se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul afacerilor interne. Angajatii civili sint supusi dispozitiilor codului muncii si prevederilor legilor speciale.

ART. 19

Ofiterii, maistrii militari si subofiterii provin din rindurile absolventilor scolilor militare.
Pentru satisfacerea nevoilor de specialisti ce nu pot fi pregatiti in scolile militare, se pot angaja in militie si absolventi ai institutiilor civile de invatamint.

ART. 20

Pregatirea personalului militar al militiei se face in:

a) scoli militare de ofiteri;

b) scoli militare de maistri militari si subofiteri;

c) centre si cursuri de perfectionare.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 21

Organele militiei coopereaza cu:

a) celelalte unitati si organe ale Ministerului Afacerilor Interne;

b) unitatile si organele Consiliului Securitatii Statului, pentru indeplinirea unor atributii privind securitatea statului;

c) marile unitati, unitatile si institutiile Ministerului Fortelor Armate, in exercitarea unor atributii privind paza frontierei de stat, apararea locala antiaeriana, efectuarea aplicatiilor militare, circulatia pe drumurile publice, precum si a altor atributii prevazute de lege.

ART. 22

Pentru prevenirea infractiunilor si contraventiilor si pentru crearea opiniei de masa impotriva celor care incalca legile, organele militiei colaboreaza cu organele si organizatiile de stat care activeaza in domeniul presei, radiodifuziunii, televiziunii, cinematografiei, precum si cu organizatiile obstesti.

ART. 23

Organizatiile socialiste, care in baza dispozitiilor legale folosesc efective de militie pentru paza unor obiective sau valori, vor suporta cheltuielile aferente, potrivit normelor stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 24

Militia romana coopereaza cu organele similare din alte state si cu organisme internationale de politie, in baza intelegerilor internationale la care Republica Socialista Romania este parte.

ART. 25

Dispozitiile contrare prevederilor acestei legi se abroga