1968 – Decret 975 (cu privire la nume)

DECRET nr.975 din 23 octombrie 1968 cu privire la nume

CAPITOLUL 1

Art. 1. – Numele cuprinde numele de familie si prenumele.

Art. 2. – Numele de familie se dobindeste prin efectul filiantei ori se modifica drept urmare a schimbarii starii civile, in conditiile prevazute de Codul familiei.

Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere facuta de cel care declara nasterea.

Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, se stabilesc, prin decizie, de comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in raza caruia a fost gasit copilul.

Art. 3. – Numele se poate schimba pe cale administrativa.

CAPITOLUL 2

Art. 4. – Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea numelui de familie si al prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prezentului decret.

Art. 5. – Persoana care solicita schimbarea numelui va depune, in acest scop, cerere la comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, unde domiciliaza. Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele acte:

copii certificate ori legalizate de pe cerificatele de stare civila ale celui care solicita schimbarea numelui;

un exemplar al Buletinului Oficial al Republicii Socialiste Romania, in care a fost publicata, potrivit art. 9, cererea de schimbare a numelui;

actul de consimtamint, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;

copia deciziei de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de art. 6;

orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Art. 6. – Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu incuviintarea autoritatii tutelare, de tutore. Daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotari autoritatea tutelara.

In cazul cind minorul a implinit virsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.

Pentru persoana pusa sub interdictie, cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore, cu incuviintarea autoritatii tutelare.

Art. 7. – Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odata cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau, pentru motive temeinice, si separat. Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricind.

Art. 8. – In cazul cind sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestui nume este necesar consimtamintul celuilalt sot.

Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soti nu implica schimbarea numelui de familie al celuilalt sot.

Art. 9. – Cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, prin grija si pe cheltuiala solicitantului, in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod, este scutita de publicare. Scutirea de publicare se aproba de catre sefii organelor locale ale militiei.

Art. 10. – Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Opozitia se face in scris, va fi motivata si se depune la comitetul executiv al consiliului popular unde a fost inregistrata cererea de schimbare a numelui, potrivit art. 5.

Opozitiile depuse dupa expirarea termenului prevazut la alineatul precedent nu se iau in considerare.

Art. 11. – Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute la art. 5 si cu opozitiile, daca s-au facut, se trimit de catre comitetul executiv al consiliului popular, spre rezolvare, Inspectoratului General al Militiei, prin organele locale ale militiei.

Art. 12. – Inspectoratul General al Militiei, verificind daca sint indeplinite toate conditiile prevazute de lege si apreciind temeinicia cererii, precum si a opozitiilor facute, va da o decizie motivata, dupa caz, de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 60 de zile de la primirea dosarului.

Art. 13. – Decizia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, in copie, in numarul de exemplare necesare pentru a se face comunicarile prevazute de art. 14, comitetul executiv al consiliului popular la care a fost inregistrata cererea, care va incunostiinta de indata pe solicitant si dupa depunerea de catre acesta a dovezii de plata taxei de timbru prevazute de lege, ii va elibera o copie a deciziei de admitere a schimbarii numelui. Daca cel in cauza nu a depus dovada de plata taxei de timbru in termen de 60 de zile de la data luarii al cunostinta, comitetul executiv al consiliului popular va restitui organului emitent copia deciziei de admitere a schimbarii numelui.

Este scutita de plata taxei de timbru cererea prin care se solicita schimbarea numelui pentru motivele mentionate la art. 9 alin. 2. Scutirea de plata taxei de timbru se mentioneaza in decizia de schimbare a numelui.

Art. 14. – Schimbarea numelui se inscrie, prin mentiune, pe marginea actelor de nastere si, dupa caz, si de casatorie.

Pentru inscrierea de schimbare a numelui pe actele de stare civila prevazute de lege, comitetul executiv al consiliului popular la care s-a inregistrat cererea va trimite, din oficiu, comitetelor executive ale consiliilor populare care au in pastrare actele de stare civila, cite o copie de pe decizia de schimbare a numelui.

Art. 15. – Decizia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data inscrierii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului de nastere. De la aceasta data solicitantul va purta numai numele obtinut prin decizie.

Art. 16. – Dovada schimbarii numelui se face cu decizia de admitere a schimbarii numelui data de Inspectoratul General al Militiei sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbarii numelui.

Art. 17. – Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de catre Inspectoratul General al Militiei.

Decizia de respingere a cererii poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare. Competenta de rezolvare a acestei contestatii apartine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 18. – Persoana careia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o noua cerere, daca in sustinerea ei au intervenit motive noi. Daca cererea de schimbare a numelui a fost respinsa ca urmare a admiterii unei opozitii, se poate face o noua cerere numai dupa incetarea temeiurilor care au determinat admiterea opozitiei, in cazul cind se solicita acelasi nume.

CAPITOLUL 3

Art. 19. – Persoana al carei nume sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decit cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea, prin mentiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atit la rubricile privind pe titular, cit si la cele privind pe parintii sai.

Cererea se depune la comitetul executiv al consiliului popular in pastrarea caruia se afla registrele de stare civila si se aproba de presedintele acestui comitet executiv. Pe baza acestei aprobari se efectueaza mentiune pe marginea actelor de stare civila respectiva.

Cererea facuta in conditiile prezentului articol se poate depune la petitionar si la comitetul executiv al consiliului popular al locului de domiciliu, care o va trimite spre rezolvare organului competent si care va comunica petitionarului rezultatul primit.

Efectele aprobarii date in conditiile prevazute la alin. 1 si 2 din prezentul articol se extind asupra copiilor minori, iar cind sotii au nume de familie comun, si asupra celuilalt sot, in ambele situatii daca acesta din urma isi da consimtamintul. Cind sotii nu se inteleg in ce priveste extinderea efectelor aprobarii asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.

Inscrierile facute in temeiul acestui articol se comunica organului local al militiei in raza caruia domiciliaza cei in cauza.

In caz de respingere a cererii, petitionarul poate face plingere la judecatoria locului sau de domiciliu, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

In caz de admitere a cererii, orice persoana interesata poate face contestatie la judecatoria locului sau de domiciliu, in termen de un an de la admiterea cererii.

CAPITOLUL 4

Dispozitii finale

Art. 20. – Cererile de schimbare a numelui privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Republica Socialista Romania se rezolva in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor romani.

Art. 21. – Decretul nr.273/1950 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui, publicat in Buletinul Oficial nr. 124 din 30 decembrie 1950 si articolul 37 din Decretul nr.278/1960 cu privire la actele de stare civila, publicat in Buletinul Oficial nr. 13 din 28 iulie 1960, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.