1968 – Decret 972 (însemnele RSR)

Decret nr. 972/1968 din 23/10/1968, privind însemnele Republicii Socialiste România

EXPUNERE DE MOTIVE

Constituţia Republicii Socialiste România stabileşte, în titlul VIII, însemnele statului român, consacrînd normele generale cu privire la stema, sigiliul, drapelul şi imnul de stat ale Republicii Socialiste România.

Deoarece nu exista însă un act normativ special care să dezvolte prevederile constituţionale, au apărut interpretări greşite ale acestora, folosiri incorecte sau neunitare ale însemnelor statului.

Pentru a stabili un cadru precis de folosire a însemnelor Republicii Socialiste România şi a înlătura dificultăţile datorate lipsei unui act normativ special în această materie, s-a adoptat alăturatul decret care, dezvoltînd prevederile constituţionale, reglementează modul şi locurile unde se expune stema, modul, locurile şi ocaziile cînd se arborează drapelul de stat, categoriile de acte pe care se aplică sigiliul statului şi competenţele de aplicare a acestuia, precum şi ocaziile şi modalităţile în care se poate sau trebuie să fie intonat imnul de stat.

Decretul cuprinde în anexă modelele oficiale ale stemei şi drapelului de stat.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

CAPITOLUL I

Însemnele Republicii Socialiste România

Art. 1. – Însemnele Republicii Socialiste România sînt:

 1. a) Stema Republicii Socialiste România;
 2. b) Sigiliul statului;
 3. c) Drapelul Republicii Socialiste România;
 4. d) Imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Art. 2. – Însemnele Republicii Socialiste România simbolizează statul socialist român, suveran, independent şi unitar.

CAPITOLUL II

Stema Republicii Socialiste România

Art. 3. – Modelul de stemă a Republicii Socialiste România, culorile şi intensitatea lor, precum şi modul de înscriere a titulaturii ţării pe panglica tricoloră, sînt prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului decret.

Art. 4. – Stema Republicii Socialiste România poate fi confecţionată din materiale plastice, textile, lemnoase, metalice sau reprodusă în alb-negru, ori în culori, după necesitate, prin imprimare pe diferite materiale.

Art. 5. – Stema Republicii Socialiste România va fi aşezată în edificiile organelor, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor comerciale ale Republicii Socialiste România în străinătate, precum şi în saloanele tuturor navelor sub pavilion românesc.

Art. 6. – Stema Republicii Socialiste România va fi reprodusă pe sigiliile organizaţiilor socialiste de stat stabilite prin legi, decrete sau hotărîri ale Consiliului de Miniştri, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe bancnote şi pe alte semne monetare emise în Republica Socialistă România, precum şi pe emblemele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL III

Sigiliul statului

Art. 7. – Sigiliul statului este însemnul de stat prin care se garantează autenticitatea actelor statului.

Art. 8. – Pe sigiliul statului este reprezentată stema ţării, în jurul căreia este scris „Republica Socialistă România”.

Art. 9. – Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi este aplicat, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe sau ale persoanelor împuternicite de către acesta, pe actele internaţionale încheiate de Republica Socialistă România.

CAPITOLUL IV\

Drapelul Republicii Socialiste România

Art. 10. – Drapelul Republicii Socialiste România are culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical cu albastru lîngă lance. În mijloc este aşezată stema Republicii Socialiste România.

Art. 11. – Modelul drapelului Republicii Socialiste România şi intensitatea culorilor acestuia sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului decret.

Art. 12. – Drapelul Republicii Socialiste România are formă dreptunghiulară. Lăţimea drapelului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fîşiilor de culoare roşie, galbenă şi albastră sînt egale. Steaua se află pe culoarea galbenă, în mijlocul drapelului. Înălţimea stemei este egală cu 2/5 din lăţimea drapelului.

Cînd drapelul este folosit pentru pavoazare, raportul dintre lăţime şi lungime poate fi şi altul, în funcţie de condiţiile în care este arborat.

În acest caz, stema va fi astfel plasată în mijlocul fîşiei galbene încît inscripţia să apară orizontal faţă de baza poziţiei în care este arborat drapelul.

Art. 13. – Drapelul Republicii Socialiste România se arborează:

 1. În mod permanent:
 2. a) pe edificiile unde îşi au sediul Marea Adunare Naţională, Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri;
 3. b) pe edificiile punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat şi pe edificiile posturilor de vamă de frontieră;
 4. c) ca pavilion – la pupa – indicînd naţionalitatea navelor, pe navele şi ambarcaţiunile comerciale care au naţionalitatea Republicii Socialiste România, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. d) pe aeronavele aviaţiei civile ale Republicii Socialiste România;
 6. e) pe navele militare, în afară de pavilioanele speciale militare, conform prevederilor regulamentelor militare.
 7. În mod temporar:
 8. a) pe edificiile unde au loc şedinţele Marii Adunări Naţionale, atunci cînd acestea se desfăşoară în afara sediului Marii Adunări Naţionale;
 9. b) pe edificiile unde au loc sesiunile consiliilor populare, pe durata sesiunilor;
 10. c) pe edificiile unde îşi au sediile organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, cu prilejul sărbătorilor de 1 Mai, 23 August şi 30 Decembrie;
 11. d) la catargul din prova al navelor comerciale maritime şi fluviale, precum şi pe alte mijloace de transport pe care se află, în calitate de persoane oficiale, preşedintele Consiliului de Stat, preşedintele Consiliului de Miniştri, preşedintele Marii Adunări Naţionale sau alte persoane care reprezintă aceste organe, cu avizul prealabil al acestora;
 12. e) pe stadioane, hipodromuri şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării campionatelor naţionale şi a competiţiilor sportive cu caracter internaţional;
 13. f) la aeroporturi, gări, parcuri şi pe străzi, cu ocazia vizitelor întreprinse în Republica Socialistă România de şefi de state şi guverne precum şi de alte personalităţi oficiale, în condiţiuni de reciprocitate, cu aprobarea Consiliului de Miniştri;
 14. g) pe case de locuit şi pe străzi, în zilele prevăzute la pct. 2 lit. c;
 15. h) cu prilejul demonstraţiilor oamenilor muncii şi al altor manifestări publice;
 16. i) în alte cazuri, ce se vor stabili de Consiliul de Miniştri.

Art. 14. – Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora pe edificiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România din străinătate şi la reşedinţa şefilor de misiuni diplomatice şi oficii consulare, iar pe mijloacele de transport ale acestora, sub formă de fanion, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu uzanţele diplomatice internaţionale, legile şi uzanţele ţărilor de reşedinţă.

Art. 15. – Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora de către organizaţiile socialiste, în zilele de ceremonii sau alte solemnităţi organizate de acestea, pe edificiile sau locurile unde se desfăşoară ceremoniile sau solemnităţile respective.

Art. 16. – Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul Republicii Socialiste România în bernă, la jumătatea lancei, se va arbora în caz de deces al unor persoane oficiale, pentru care se hotărăşte de către organele competente organizarea de funeralii naţionale, locurile prevăzute la art. 13 pct. 1 lit. a-e şi pct. 2 lit. a-d şi art. 14.

Art. 17. – Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiul Consiliului de Stat în caz de deces al unui şef de stat cu care Republica Socialistă România are relaţii diplomatice.

Cu aprobarea Consiliului de Miniştri, drapelul în bernă va fi arborat, în astfel de împrejurări, şi pe edificiile organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi ale altor instituţii, ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.

Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiile Consiliului de Stat şi Ministerului Afacerilor Externe în caz de deces al unui şef de misiune diplomatică acreditat pe lîngă Consiliul de Stat, în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în ţara acreditantă.

În caz de deces al unui însărcinat cu afaceri străine, drapelul Republicii Socialiste România se arborează în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în ţara acreditantă, pe edificiul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 18. – În cazul în care nu există condiţii tehnice pentru arborarea drapelului în bernă, ca şi în cazurile cînd drapelul este purtat în marş cu prilejul funeraliilor, doliul va fi indicat printr-o eşarfă neagră din material textil, legată de partea de sus a lancei. Lungimea eşarfei va fi egală cu lăţimea drapelului de care este legată.

Art. 19. – Se înfăşoară în drapel sicriul cu corpul neînsufleţit al persoanelor pentru care se organizează funeralii naţionale. În acest caz, culoarea albastră a drapelului va fi aşezată spre capul corpului neînsufleţit, în aşa fel încît stema Republicii Socialiste România de pe drapel să apară la mijlocul şi deasupra sicriului.

Art. 20. – În zilele de sărbătoare prevăzute la art. 13 pct. 2 lit. c nu se va arbora drapelul în bernă.

Art. 21. – Drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul de onoare, avînd precădere asupra celorlalte de stat, în cazul în care pe teritoriul Republicii Socialiste România se arborează odată cu drapelul Republicii Socialiste România şi unu sau mai multe drapele de stat străine.

Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează alături de un singur drapel de stat străin, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stînga, iar drapelul de stat străin în dreapta, privind drapelele din faţă.

Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează împreună cu mai multe drapele de stat străine, drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul din mijloc. Cînd numărul drapelelor este par, în care caz două drapele formează mijlocul grupului de drapele, drapelul Republicii Socialiste România va fi aşezat în stînga drapelului împreună cu care formează mijlocul grupului, privind drapelele din faţă.

CAPITOLUL V

Imnul de stat

Art. 22. – Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aprobă de către Marea Adunare Naţională.

– la deschiderea şi închiderea diferitelor ceremonii de stat oficiale;

– la ceremoniile militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor militare;

– la închiderea emisiunilor posturilor de radiodifuziune;

– cu prilejul ceremoniilor oficiale cu character internaţional;

– cu prilejui înhumării unor persoane pentru care se organizează funeralii naţionale;

– la serbările şi manifestările cu caracter patriotic din şcoli, instituţii de învăţămînt superior, instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice de stat, cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, precum şi din unităţile militare;

– cu prilejul festivităţilor de deschidere a competiţiilor sportive la care participă echipe naţionale ale Republicii Socialiste România, precum şi cu prilejul premierilor la întîlniri sportive cu caracter internaţional;

– în alte cazuri, stabilite de Consiliul de Miniştri.

Art. 24. – La intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul unor solemnităţi, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, militarii de toate gradele vor saluta conform regulamentelor militare, iar pionierii vor saluta cu salutul pionieresc.

Art. 25. – Imnul de stat al Republicii Socialiste România se va cînta în întregime cînd se intonează vocal.

Fanfarele sau formaţiile instrumentale vor putea intona parţial imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Cînd imnul de stat al Republicii Socialiste România va fi intonat împreună cu unu sau mai multe imnuri naţionale ale altor state, ordinea în care sînt executate va fi stabilită de către Protocolul de Stat, ţinînd seama de uzanţele internaţionale.

Preşedintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 23 octombrie 1968.

Nr. 972.

ANEXA Nr. 1

STEMA

ANEXA Nr. 2

DRAPELUL

LEGENDA:

| L |LUNGIMEA DRAPELULUI  |    1    |

| I |LATIMEA DRAPELULUI   |  2/3 L  |

| C |COTA FIECAREI CULORI |  1/3 L  |

| S |INALTIMEA STEMEI     |  2/5 I  |