1983 – Decret 94 (taierea animalelor)

Decret numarul 94 din 1983, cu privire la declararea animalelor, instrainarea si taierea bovinelor si cabalinelor.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1.

Obligatiile detinatorilor privind declararea animalelor, precum si conditiile pentru instrainarea si taierea bovinelor si cabalinelor

ART. 1. Unitatile agricole socialiste si persoanele fizice sint obligate sa declare efectivele de bovine, cabaline, porcine, ovine si alte animale pe care le detin, precum si orice modificari intervenite in aceste efective, pentru a fi inscrise in registrul agricol, in conditiile si termenele prevazute de lege.
ART. 2. Instrainarea bovinelor si cabalinelor intre persoane fizice se poate face numai cu aprobarea data de birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare, pe baza biletelor de adeverire a proprietatii si sanatatii animalelor.

ART. 3. Taierea bovinelor si cabalinelor proprietatea persoanelor fizice este interzisa.
In mod exceptional, bovinele si cabalinele proprietatea persoanelor fizice pot fi taiate, in afara abatoarelor, numai in cazul unor boli infectioase, pe baza aprobarii date, pentru fiecare caz in parte, de catre medicul veterinar inspector de stat.
Pentru alte boli grave, incurabile sau accidente care pun in pericol viata animalelor, taierea bovinelor si cabalinelor apartinind persoanelor fizice se poate face numai in abatoare si centre de taiere, cu aprobarea medicului veterinar al acestora si avizul medicului veterinar inspector de stat. In situatiile in care bovinele si cabalinele se afla in locuri izolate, la distante mari de localitati si nu pot fi transportate la centre de taiere sau abatoare, taierea se poate face, in mod exceptional, la locul unde se gasesc, numai daca, datorita unor imbolnaviri grave sa accidente care le pun in pericol viata, taierea nu poate fi aminata. Aceste cazuri vor fi aduse, de indata, la cunostinta medicului veterinar al celei mai apropriate circumscriptii, care este obligat sa se deplaseze fara intirziere la fata locului, pentru a stabili cauzele care au determinat taierea si daca aceasta s-a facut in conditiile prezentului decret.

ART. 4. Bovinele si cabalinele apartinind unitatilor socialiste si altor persoane juridice pot fi taiate, in conditiile prevazute de lege, in limitele stabilite prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, in abatoarele intreprinderilor de industrializare a carnii.
In mod exceptional, taierea bovinelor si cabalinelor apartinind unitatilor prevazute la alin.1 se poate face in aceste unitati numai in cazul unor boli infectioase, cu aprobarea medicului veterinar al unitatii sau, dupa caz, a medicului veterinar inspector de stat.
Pentru alte boli grave, incurabile sa accidente care pun in pericol viata animalelor, taierea bovinelor si cabalinelor apartinind unitatilor socialiste sau altor persoane juridice se poate face numai in abatoare si centre de taiere, cu aprobarea medicului veterinar al acestora si avizul medicului veterinar inspector de stat. In situatiile in care bovinele si cabalinele apartinind unitatilor socialiste si altor persoane juridice se afla in locuri izolate, la distante mari de localitati si nu pot fi transportate la centre de taiere sau abatoare, taierea se poate face, pentru imbolnaviri grave si accidente care pun in pericol viata, la locul unde se gasesc, numai in conditiile prevazute la art. 3 alin. 4 .

CAP. 2.

Raspunderi si sanctiuni

ART. 5. Incalcarea dispozitiilor prezentului decret atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.

ART. 6. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an taierea bovinelor si cabalinelor in afara abatoarelor, cu exceptia taierii in conditiile art. 3 alin. 2 si 4 si art.4 alin. 2 si 4. In cazul in care instanta dispune ca pedeapsa sa fie executata prin munca corectionala, aceasta se va presta intr-o unitate speciala de munca. Persoanele condamnate pentru savirsirea infractiunii prevazute la alin. 1 vor fi obligate si la plata unei despagubiri catre stat egala cu valoarea animalelor taiate, stabilita la preturile de contractare prevazute de lege. Valoarea carnii confiscate, stabilita la pret de contractare, se scade din cuantumul despagubirii datorate.

ART. 7. Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum si nedeclararea, la termenele stabilite, a datelor privind efectivele de animale ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol, daca faptele nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) de la 500 la 1000 lei cind fapta se refera la ovine si caprine b) de la 1000 la 1500 lei cind fapta se refera la porcine; c) de la 5000 la 10000 lei cind fapta se refera la bovine si cabaline. Instrainarea bovinelor si cabalinelor fara aprobarea prevazuta la art. 2 constituie, de asemenea, contraventie, daca nu este savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, este considerata infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 10000 lei.
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. 1 si 2 se fac in conditiile art. 23 alin. 2-4 din Decretul nr.692/1973 privind registrul agricol.

ART. 8. Declararea, de catre unitatile agricole socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice, pentru inscrierea in registrul agricol, a unui numar mai mic de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine si alte animale decit cel real detinut, atrage, potrivit legii, preluarea fara plata la fondul de stat a animalelor nedeclarate.

ART. 9. Pagubele produse unitatilor agricole socialiste, prin plata amenzilor contraventionale aplicate acestora si prin preluarea fara plata la fondul de stat a animalelor nedeclarate pentru a fi inscrise in registrul agricol, se imputa conducatorului unitatii si celorlalte persoane fizice vinovate.

ART. 10. Articolul 26 din Legea nr. 41/1975 privind regimul taierii animalelor, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.