Politica externă – repere cronologice I (1948 – 1960)

1948

15-16 ianuarie – În cadrul unei vizite oficiale, Gheorghi Dimitrov semnează la Bucureşti împreună cu Petru Groza, Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între Bulgaria şi România. S-a semnat şi un protocol de colaborare economică între cele două ţări.

22-24 ianuarie – În urma unei vizite oficiale la Budapesta, Petru Groza şi Lajos Dinnyes, primul ministru al Ungariei, au semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Ungaria.

26-28 februarie – Petru Groza vizitează Polonia, unde are convorbiri cu premierul Jósef Cyrankiewicz şi semnează o convenţie de colaborare culturală.

17 martie – România şi Albania restabilesc relaţiile diplomatice la nivel de legaţie.

11 iunie – Guvernul României recunoaşte statul Israel şi a stabilit relaţii diplomatice cu el.

20 – 28 iunie – La Bucureşti are loc reuniunea Cominformului, în cadrul căreia Gheorghe Gheorghiu-Dej a condamnat, evident la comanda Moscovei, politica lui I.B.Tito.

30 iunie – 18 august – La Belgrad s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională privind problemele navigaţiei pe Dunăre. S-a constituit o nouă Comisie a Dunării cu sediul la Budapesta, compusă din reprezentanţii Bulgariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, României, Ucrainei, Ungariei şi U.R.S.S.

19-21 iulie – Premierul Dr. Petru Groza împreună cu cel cehoslovac Antonin Zápotocky, au semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Cehoslovacia.

26 octombrie – România şi Republica Democrată Coreeană stabilesc relaţii diplomatice la nivel de ambasadă.

12 decembrie  – Apare rezoluţia Biroului Politic al C.C. al P.C.R. în problema naţională, care denunţă “clica trădătoare din conducerea Partidului Comunist Iugoslav” şi atacă sionismul catalogat drept o “mişcare politică naţionalistă, reacţionară, a burgheziei evreieşti” şi proclamă lupta împotriva şovinismului minorităţilor din ţară.

14 decembrie – România şi India stabilesc relaţii diplomatice la nivel de legaţie.

31 decembrie – La Bucureşti s-au încheiat două convenţii între U.R.S.S. şi R.P.R. privind aprovizionarea şi transportul trupelor sovietice de pe teritoriul României.

1949

5-8 ianuarie – La Moscova  se creează Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), din care face parte şi România.

24-26 ianuarie – La Bucureşti, premierul Petru Groza şi Josef Cyrankiewicz semnează tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Polonia.

24 octombrie – România şi Republica Democrată Germană stabilesc relaţii diplomatice la nivel de legaţie.

1950

3 februarie – România stabileşte relaţii diplomatice la nivel de ambasadă cu Republica Democrată Vietnam.

5 februarie – Guvernele român şi sovietic încheie o convenţie privind detaşarea specialiştilor sovietici în România.

16 februarie – Guvernul român recunoaşte Republica Statelor Unite ale Indoneziei şi stabileşte relaţii diplomatice cu ea.

1 martie – La Bucureşti soseşte delegaţia culturală a R.P. Bulgaria, desfăşurându-se  un festival româno-bulgar.

6 aprilie – România protestează împotriva refuzului vizei de intrare în S.U.A. pentru delegaţia română din cadrul Comitetului permanent pentru apărarea păcii din R.P.R., care dorea să participe la o întâlnire internaţională.

29 aprilie – România stabileşte relaţii diplomatice cu Republica Populară Mongolă.

23 iunie – Guvernul român protestează împotriva măsurilor luate de către autorităţile americane contra membrilor legaţiei României şa Washington.

6 iulie  – Guvernul român cere plecarea din ţară a secretarului legaţiei Marii Britanii, R.A.I. King, suspectat de spionaj, datorită legăturilor acestuia cu câţiva români urmăriţi pentru spionaj de către autorităţile R.P.R..

7 iulie – România rupe relaţiile diplomatice cu Vaticanul, în urma numeroaselor arestări făcute în jurul Legaţiei Vaticanului, a expulzării nunţiului apostolic, Patrick O’Hara, şi a tuturor funcţionarilor străini.

20-22 septembrie  – La Bucureşti se desfăşoară convorbiri oficiale între primul ministru, dr. Petru Groza şi Walter Ulbricht, vicepreşedinte al guvernului provizoriu al R.D.G., semnându-se mai multe acorduri de colaborare.

1951

14 februarie – Wojcech Wrzosek, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al R.P. Polone, îşi prezintă scrisorile de acreditare.

23 martie – Plecarea delegaţiei muncitorilor din R.P.R. la Conferinţa europeană a muncitorilor împotriva remitalizării Germaniei Occidentale.

5 aprilie – Dobr Terpeşev, ambasadorul R.P. Bulgare la Bucureşti, îşi prezintă scrisorile de acreditare.

24 august – La Moscova se semnează un acord româno-sovietic privind schimburile de mărfuri şi ajutor tehnic între România şi U.R.S.S.

12 decembrie – La Beijing se semnează primul acord de colaborare culturală între guvernele României şi Chinei.

1952

16 ianuarie – Are loc şedinţa comitetului de pregătire din R.P.R. pentru Conferinţa economică internaţională de la Moscova, la care participă: Alexandru Bârlădeanu, ministru al Comerţului Exterior, Constantin Agiu, director al Centrocoop, Barbu Zaharescu, şef al catedrei de economie politică de la Universitatea Manea Mănescu, director al Comisiei de Statistică.

15 februarie – Delegaţia oamenilor de ştiinţă din R.P.R. pleacă la sărbătorirea a 300 de ani de la înfiinţarea Academiei Leopoldine din Halle.

11 iulie – Ana Pauker este înlocuită de Simion Bughici la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. 19539 ianuarie – La Beijing, România şi R.P. Chineză semnează un acord de colaborare tehnico-ştiinţifică.

5 februarie – România şi Ungaria ridică relaţiile diplomatice la nivel de ambasadă.4 martie – Declaraţia guvernului R.P.R. în legătură cu înglobarea Turciei în Pactul Atlanticului de Nord; se protestează împotriva transformării Turciei într-o bază de agresiune directă contra R.P.R. şi a ţărilor de pe ţărmul Mării Negre.

1 aprilie – Delegaţia română pleacă de la Consfătuirea economică internaţională de la Moscova, având ca obiect dezvoltarea economică Est-Vest.

15 aprilie – 31 mai – La Orşova şi Tekija au loc convorbiri româno-iugoslave privind navigaţia pe Dunăre şi crearea Administraţiei Speciale Fluviale a Porţilor de Fier.8 mai – Ratificarea acordului cultural între R.P.R. şi R.P. Chineză.21 iunie – Se semnează acordul de cooperare economică între R.P.R. şi  R.P. Ungară.

17 octombrie – România şi R.D. Germană ridică relaţiile diplomatice la nivel de ambasadă.5 decembrie – La Bucureşti este semnat acordul româno-sovietic privind crearea Administraţiei Speciale Fluviale pe cursul inferior al Dunării.

1954

18 ianuarie – La Cairo se semnează primul acord comercial şi de plăţi între România şi Egipt.

23 martie – La New Delhi se semnează primul acord comercial şi de plăţi între România şi India.

19 iunie – România şi Iugoslavia stabilesc relaţii diplomatice la nivel de ambasadă.

20 iunie – La Giurgiu este inaugurat podul peste Dunăre între România şi Bulgaria (Podul Giurgiu – Ruse).

31 iunie – La Jakarta este încheiat primul acord comercial între România şi Indonezia.14 august – România şi Iugoslavia încheie un acord pentru redeschiderea căilor de comunicaţie directă între cele două ţări (întrerupte în anul 1950).

25 septembrie – U.R.S.S. transferă României partea sa (50%) din 12 societăţi mixte sovieto-române (SOVROM).

1 octombrie – O delegaţie guvernamentală română este primită de Mao Zedong, cu prilejul celei de-a V-a aniversări a proclamării R.P. Chineze.

11-29 octombrie – Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, are întrevederi la Beijing cu Mao Zedong, Liu Shaoqi şi Zhou Enlai.

1955

14 mai – La Conferinţa statelor socialiste de la Varşovia desfăşurată în perioada 11-14 mai se semnează Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală. România este membru fondator.

12 iulie  – România este primită în Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

1 august – România şi Austria îşi transformă reprezentanţele politice în misiuni diplomatice cu rang de legaţie.

8-21 august – România participă la prima Conferinţă Internaţională de la Geneva privind folosirea energiei atomice în scopuri paşnice.

22 august – Cuvântarea lui N.S. Hruşciov la Bucureşti, cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a “eliberării” României “realizate cu sprijinul U.R.S.S.”.

25 august – România şi Grecia semnează la Atena un acord economic şi o declaraţie privind reluarea relaţiilor diplomatice.

2-5 octombrie – O delegaţie oficială română, în frunte cu Gh. Gheorghiu-Dej vizitează R.P.D. Coreeană.

6-8 octombrie – O delegaţie română condusă de Gh. Gheorghiu-Dej a vizitat R.P. Mongolă.14 decembrie – România este primită în O.N.U..

1956

27-28 iunie – Prima sesiune a Comitetului Politic Consultativ, la Plaga, cu participarea statelor semnatare ale Tratatului de la Varşovia; se aprobă Regulamentul Comandamentului Unic  precum şi Declaraţia statelor participante la Tratatul de la Varşovia.

14-25 februarie – Congresul XX al PCUS la care participă şi o delegaţie a P.M.R., formată din Gh. Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu,  Iosif Chişinevschi, Petre Borilă. N.S. Hruşciov condamnă crimele şi ororile epocii staliniste şi proclamă teza “coexistenţei paşnice” între cele două blocuri adverse. Dej a considerat raportul secret al lui Hruşciov un act cu consecinţe nefaste asupra ideologiei marxist-leniniste.

20–25 martie – România participă la Conferinţa de la Moscova a delegaţiilor guvernamentale din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. Chineză, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria şi U.R.S.S. care hotărăşte înfiinţarea Institutului Unificat al Cercetării Nucleare, cu sediul la Dubna (U.R.S.S.).

13-17 iunie – Vizita oficială în România a delegației nord-coreene condusă de Kim Ir Sen.

23-26 iunie – Vizita oficială în România a unei delegaţii guvernamentale în frunte cu I. B. Tito, preşedinte al R.S.F. Iugoslavia. S-a decis printre altele crearea unei comisii mixte care să studieze posibilităţile construirii în comun a unei hidrocentrale pe Dunăre, în sectorul Porţile de Fier.

27 iulie – România devine membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

20-29 octombrie – Vizita oficială a unei delegaţii condusă de Gh. Gheorghiu-Dej; convorbirile cu Tito s-au axat pe evenimentele care se desfăşurau în Polonia şi Ungaria.

26 octombrie – România devine membru fondator al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

22-25 noiembrie – Gh. Gheorghiu Dej şi Emil Bodnăraş s-au deplasat la Budapesta la solicitarea lui N. S. Hruşciov în contextul revoluţiei maghiare din 23 octombrie-4 noiembrie 1956.

26 noiembrie – 3 decembrie – Vizita unei delegaţii economice guvernamentale, condusă de primul ministru Chivu Stoica. 19574-8 septembrie – Vizita de prietenie în România a unei delegaţii mongole, condusă de primul ministru Jumjaaghiin Tedenbal.

16-19 noiembrie – Consfătuirea reprezentanţilor partidelor comuniste din 64 de ţări la Moscova, care a consacrat rolul de hegemon al P.C.U.S.

1958

20-27 februarie – Vizita în România a unei delegaţii condusă de Kádár János, primul secretar al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

7 martie – 14 aprilie – Vizita unei delegaţii conduse de primul ministru Chivu Stoica în India, R. S. Vietnam, Uniunea Birmană, R.P. Chineză, R.D. Coreeană, R.P. Mongolă.

12 mai – La Paris au loc convorbiri între Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Marii Adunări Naţionale, şi René Coty, preşedintele Republicii Franceze.

20-24 mai – La Moscova s-a desfăşurat Consfătuirea reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările participante la C.A.E.R.. S-au adoptat propunerea realizării unui pact de neagresiune între Tratatul de la Varşovia şi N.AT.O., precum şi retragerea trupelor care staţionau în România.Iunie – Iulie – Trupele sovietice s-au retras de pe teritoriul României.

20-25 octombrie – Vizita unei delegaţii conduse de Gheorghe Gheorghiu Dej în Cehoslovacia.

1959

20 iunie – 14 august – O delegaţie economică guvernamentală condusă de Alexandru Bârlădeanu vizitează Elveţia, Franţa, Marea Britanie, Olanda şi Italia cu scopul dezvoltării relaţiilor României cu ţările capitaliste dezvoltate.

7 septembrie – La Geneva se încheie un acord între S.U.A. , U.R.S.S., Marea Britanie şi U.R.S.S. privind instituirea unui Comitet pentru examinarea problemelor dezarmării în componenţa căreia intra şi România (alături de alte 5 state).

15 septembrie – Reprezentantul României la O.N.U. este ale printre vicepreşedinţii celei de-a XIV-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U..

1 octombrie – Cu ocazia aniversării a 10 ani de la proclamarea R.P. Chineze, o delegaţie condusă de Emil Bodnăraş participă la festivităţile de la Beijing, având întrevederi cu Liu Shaoqi, Zhu De, Zhou Enlai, Mao Zedong.

1960

15 martie – 30 aprilie – Conferinţa Comitetului celor 10 state pentru dezarmare, la Geneva (Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Polonia, România, S.U.A. şi U.R.S.S.).

30 martie – Semnarea la Washington a unui Acord între România şi S.U.A., prin care sunt lichidate divergenţele financiare dintre cele două state.

24 iunie – Reunirea reprezentanţilor partidelor comuniste la Bucureşti, organizată din iniţiativa lui N.S. Hruşciov, cu scopul condamnării Partidului Comunist Chinez.

28 septembrie – Gh. Gheorghiu-Dej, şeful delegaţiei române la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a pronunţat pentru recunoaşterea dreptului legitim al Chinei de a fi acceptată membră O.N.U.

Autor: MNIR