Cronologie

1970

5 ianuarie
Premiera filmului Reconstituirea (regizor: Lucian Pintilie)
10-17 februarie
A VIII-a ediţie a Campionatului mondial de handbal masculin. Echipa României câştigă titlul mondial, învingând în finală R.F.G. Era a treia oară când România devenea campioană mondială, performanţă unică în istoria handbalului mondial
Mai
Apare la Iaşi revista Convorbiri literare, serie nouă, organ al Uniunii Scriitorilor din România. Redactor şef: Dumitru Ignea. Colaboratori: George Lesnea, Adrian Marino, Al, Philippide, D.R. Popescu, Constantin Ciopraga, Şerban Cioculescu, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae Manolescu ş.a.
4-11 iulie
La Campionatul mondial de lupte greco-romane de la Edmonton (Canada), delegaţia România câştigă o medalie de aur (Gheorghe Berceanu), una de argint şi una de bronz.
30 iulie
Primul meci de fotbal feminin din România între Foresta  Arad şi Olimpia Zdar nad Sazavou (Cehoslovacia)
7 august
Inaugurarea, la Iaşi, a „Casei Dosoftei”, sediul secţiei de literatură veche a Muzeului Literaturii din Iaşi
11- 25 octombrie
Prima ediţie a T.I.B. (Târgul Internaţional Bucureşti) la care participă expozanţi din 26 state din Europa, America Latină şi S.U.A.
Octombrie
Apare revista Manuscriptum, editată de Muzeul Literaturii Române. Printre colaboratori: Şerban Cioculescu, Al. Philippide, Petru Creţia, Al. Piru, Al. Dima, Geo Şerban, Constantin Ciopraga, Paul Cornea ş.a.
17 noiembrie
Are loc Plenara Uniunii Arhitecţilor. Este dezbătut proiectul Programului Naţional de sistematizare a localităţilor. Încă din 15 iulie fusese adoptată o hotărâre a Consiliului de Miniştri prin care se constituise Comisia Centrală pentru sistematizarea localităţilor urbane, ca organ consultativ pe lângă Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Constantin Noica, Rostirea filozofică românească
Miron Constantinescu, Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Histoire de la Roumanie des origines à nos jours, Paris
Mircea Eliade, De Zamolxis à Gengis-Han, Paris
Ion Barbu, Poezii (postum)
George Bacovia, Stanţe şi versete (postum)
Ion Caraion, Cârtiţa şi aproapele; Deasupra deasuprelor
Barbu Cioculescu, Coline cu demoni
Ştefan Augustin Doinaş, Alter Ego
Marin Sorescu, Tuşiţi! O aripă şi un picior (Despre cum să zbor); Paracliserul
Zaharia Stancu, Cântec Şoptit
Nichita Stănescu, În dulcele stil clasic
Augustin Buzura, Absenţii
Alexandru Ivasiuc, Păsările
Aurel Dragoş Munteanu, Scarabeul sacru
Fănuş Neagu, Echipa de zgomote
D.R. Popescu, Aceşti îngeri trişti
Titus Popovici, Moartea lui Ipu
Vasile Voiculescu, Zahei orbul (postum)
Nicolae Balotă, Urmuz
Constantin Ciopraga, Literatura română între 1900-1918
Nicolae Manolescu, Contradicţia lui Maiorescu
Alexandru Paleologul, Spiritul şi litera. Încercări de pseudocritică
Edgar Papu, Feţeşe lui Ianus
Valeriu Râpeanu, Interferenţe spirituale

1971

Ianuarie
Premieră, la Londra, a piesei Dresoarea de fantome de Ion Băieşu
10 februarie
Are loc întâlnirea dintre Nicolae Ceauşescu şi oamenii de artă şi cultură în cadrul căreia sunt „informaţi” că „datoria scriitorilor şi artiştilor este aceea de a contribui activ la făurirea omului nou…, la modelarea unui tip înaintat de om, gata să lupte pentru fericirea, libertatea şi independenţa patriei sale şi pentru cauza socialismului”.
13 februarie
Premiera filmului Mihai Viteazul (scenariu Titus Popovici, regia: Sergiu Nicolaescu)
8 martie
Este constituit Consiliul Naţional al Radiodifuziunii române din reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale „pentru a asigura o mai bună îndrumare şi orientare politico-ideologică şi educativă a activităţii Radiodifuziunii”. Preşedinte: Dumitru Popescu
17-18 martie
Sesiune a M.A.N. Printre legile adoptate se află şi ca privind procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei; în fapt o modalitate de îngrădire a libertăţii de mişcare a cetăţenilor României.
Aprilie
Apare la Târgu Mureş revista Vatra, avându-i printre colaboratori pe Zaharia Sângeorzan, Dan Culcer, Mircea Zaciu, Mircea Ivănescu, Augustin Buzura, Nicolae Manolescu, Mihai Sin, Adrian Păunescu, Corneliu Ştefanache ş.a.
6 mai
Sunt instituite titlul de „Erou al Republicii Socialiste România” şi ordinul „Victoria Socialismului”. În aceeaşi zi, Nicolae Ceauşescu este distins cu ele.
1-24 iunie
Vizita lui Nicolae Ceauşescu în China, Coreea de Nord, Vietnam, Mongolia. La întoarcerea în ţară, impresionat de ceea ce a văzut în turneul asiatic, cuplul prezidenţial încearcă să adapteze „revoluţia culturală din China” sub titlul de „minirevoluţia culturală”.
6 iulie
Are loc şedinţa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. unde este adoptat un „program de măsuri” care prevedea: creşterea rolului conducător al partidului, îmbunătăţirea învăţământului de partid, a muncii politice de masă, intensificarea educaţiei politico-ideologice în şcoli, facultăţi, organizaţii de copii şi tineret, lărgirea propagandei ateiste, implicarea presei în propaganda politică, orientarea în acest sens a emisiunilor radio şi Tv, a editurilor, a repertoriilor teatrale şi a programelor uniunilor de creaţie şi, nu în ultimul rând, participarea tineretului pe mari şantiere de muncă patriotică. Acesta este momentul în care relativa perioadă de libertate culturală, care începuse în 1965, s-a sfârşit. Se revine la dirijarea culturii, la preeminenţa politicului şi a ideologicului.
15 iulie
Sunt adoptate măsuri pentru o mai bună organizare şi funcţionare a Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, care va funcţiona sub conducerea C.C. al P.C.R., la nivel central, şi sub conducerea comitetelor judeţene de partid, la nivel local. Astfel, activitatea culturală trece direct sub controlul partidului.
26-29 august
La Campionatul mondial de Kaiac-canoe de la Belgrad, delegaţia României cucereşte 2 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz.
20 septembrie
Premiera filmului Fraţii (regia: Mircea Moldovan)
29 septembrie
Dezvelirea statuii lui George Enescu din faţa Operei Române din Bucureşti. Sculptor: Ion Jalea.
3 octombrie
Apare hotărârea Comitetului Executiv al Comitetul Central al P.C.R. cu privire la organizarea Academiei pentru învăţământ social-politic şi perfecţionarea cadrelor de conducere „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.C. al P.C.R.
13 octombrie
Se pun bazele Universităţii din Braşov prin fuzionarea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic.
18 octombrie
Înfiinţarea Facultăţii de construcţii aerospaţiale, în cadrul Politehnicii din Bucureşti.
21 octombrie
M.A.N. adoptă Legea planului cincinal de dezvoltare economico-socială pentru anii 1971-1975. Accentul pus pe industrie şi planificarea centralizată avea să declanşeze o criză gravă a economiei, ceea ce a dus la lipsuri şi scăderea nivelului de trai.
Noiembrie
Se înfiinţează Facultatea de Comerţ Exterior (în cadrul A.S.E. Bucureşti)
3-5 noiembrie
Plenara C.C. al P.C.R. unde Nicolae Ceauşescu prezintă Expunerea cu privire la programul P.C.R. pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice, ridicarea nivelului general al cunoaşterii şi educaţia socialistă a maselor. Plenara constituie nu numai reinstaurarea controlului absolut al partidului asupra vieţii social-economice şi cultural-ştiinţifice, ci şi debutul cultului personalităţii.
12 decembrie
Ilie Năstase îl învinge pe Stan Smith, la Paris, câştigând finala Turneului marilor campioni.
Dintre cărţile  apărute amintim:

Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi
Viorica Moisiuc, Diplomaţia României şi problema apărării suveranităţii şi independenţei naţionale în perioada martie 1939- mai 1940
Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă
Ion Caraion, Cimitirul din stele
Mircea Dinescu, Invocaţie nimănui (debut)
Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene, Paris
Adrian Păunescu, Istoria unei secunde; Sub semnul întrebării
Vladimir Streinu, Ritm imanent (postum)
Valentin Silvestru, Tufă de Veneţia
Ov.S. Crohmălniceanu, Literatura română şi expresionismul
Petre Pandrea, Eseuri. Portrete şi controverse. Germania hitleristă. Pomul vieţii
Laurenţiu Ulici, Recurs (debut)

1972

19 ianuarie
Inaugurarea Bibliotecii americane din Bucureşti
22 ianuarie
Se înfiinţează editurile Scrisul Românesc
(Craiova) şi Facla (Timişoara)
11 februarie
Se constituie Comisia monumentelor istorice şi de artă, cu scopul conservării monumentelor
15 februarie
Premiera filmului Puterea şi adevărul (regia:Manole Marcu, scenariu: Titus Popovici)
20 februarie
Premiera filmului Felix şi Otilia (regia: Iulian Mihu)
27 aprilie
Inaugurarea Muzeului Curtea Veche
Mai
Apare la Sibiu revista Transilvania. Printre colaboratori: Al. Dima, D.R. Popescu, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae Balotă, Radu Stanca, Aurel Rău, Tr. Herseni ş.a.
8 mai
Inaugurarea Muzeului de Istorie a României.
8 mai
Dezvelirea statuii lui Mircea cel Bătrân din Constanţa. Sculptor: Marius Butunoiu
9 mai
Dezvelirea statuii lui Alexandru Ioan Cuza din Galaţi. Sculptor: Ion Jalea
22-24 mai
Conferinţa naţională a scriitorilor în care se discută sarcinile uniunii în lumina Plenarei din 3-5 noiembrie 1971. Zaharia Stanca este reales preşedinte.
28 mai – 2 iunie
La Campionatul mondial de popice de la Split, echipa feminină a României cucereşte pentru a patra oară consecutiv titlul de campioană.
19-21 iunie
Conferinţa Naţională a P.C.R. unde sunt adoptate: Directivele cu privire la sistematizarea teritoriului, Rezoluţia cu privire la perfecţionarea activităţii politico-organizatorice şi ideologice a partidului, Proiectul de norme al vieţii şi muncii comuniştilor, al eticii şi echităţii socialiste etc.
10-13 august
La Campionatul european feminin de canotaj de la Brandenburg (R.D.G.), echipa României cucereşte medalia de aur la 4+1 şi o medalie de argint la 8+1.
26 august – 11 septembrie
Are loc a XX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară la Műnchen. Echipa României cucereşte 16 medalii: 3 de aur (Gheorghe Berceanu, Nicolae Marinescu – ambii la lupte greco-romane, Iva Patzaichin la canoe 1000 m), 6 de argint şi 7 de bronz.
Septembrie
Este editată revista teoretică Era socialistă, care ia locul Luptei de clasă.
10 septembrie
Ilie Năstase câştigă finala Turneului Open de la Forrest Hills (S.U.A.), învingându-l pe Arthur Ashe
15-17 septembrie
La Campionatul european de tir de la Eskilstuna (Suedia), echipa României câştigă o medalie de aur (Laurenţiu Ilovici) şi una de bronz.
13-15 octombrie
Are loc la Bucureşti finala Cupei Davis, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase fiind învinşi cu scorul de 3-2 de echipa S.U.A., compusă din Stan Smith, Thomas Gorman, Erik van Dilen.
2 decembrie
Ilie Năstase câştigă pentru a doua oară, consecutiv, turneul campionilor de la Barcelona.
4 decembrie
Dezvelirea statuii lui Mircea cel Bătrân din Tulcea. Sculptor: Ion Jalea.
20 decembrie
Dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare din Vaslui. Sculptor: Iftimie Bârleanu.
27-28 decembrie
Sesiunea M.A.N. în cadrul căreia se adoptă Legea privind organizarea apărării naţionale a României prin care sunt introduse două categorii de forţe: permanente (forţele armate) şi nepermanente – gărzile patriotice, detaşamentele de pregătirea a tineretului pentru apărarea patriei (P.T.A.P.) şi formaţiunile de apărare civilă.
Dintre cărţile  apărute amintim:

Dan Verona, Nopţile migratoare (debut)
Eugen Barbu, Caietele Principelui
Geo Bogza, Privelişti şi sentimente
Bujor Nedelcovici, Fără vâsle
Marin Preda, Marele singuratici
Vasile Voiculescu, Teatru (postum)
Nichita Stănescu, Cane de recitire
Emil Cioran, De l`inconvénient d`être né (Paris)
Alexandru Paleologu, Bunul simţ ca paradox

1973

25 ianuarie
Senatul Universităţii Bucureşti îi conferă lui Nicolae Ceauşescu titlul de „Doctor Honoris Causa”
10-11 martie
La Campionatul european de atletism în sală de la Rotterdam, delegaţia României cucereşte o medalie de aur (Carol Corbu la triplusalt) şi una de argint.
6 aprilie
Premiera filmului Veronica (regizor: Elisabeta Bostan, muzica: Temistocle Popa)
26 aprilie
Consiliul Apărării adoptă Hotărârea privind pregătirea militară a studentelor
24 mai
Academia de Ştiinţe din New York o primeşte pe Elena Ceauşescu ca membru activ
5 iunie
Ilie Năstase căţtigă turneul de la Roland Garros
18-19 iunie
Are loc Plenara C.C. al P.C.R. la care Elena Ceauşescu este aleasă în Comitetul Executiv al P.C.R. Este debutul ascensiunii „carierei” celei care va deveni, în doar câţiva ani academician, doctor, inginer, savant de renume mondial
Iulie
Apare la Bucureşti revista Cahiers roumains d`études littéraires sub redacţia lui Adrian Marino, Vasile Nicolaescu, Romul Munteanu. Printre colaboratori: Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu, Mircea Zaciu, Constantin Ciopraga, Dan Hăulică, Nicolae Balotă, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, George Ivaşcu ş.a.
11 august
Dezvelirea la Braşov a statuii lui George Bariţiu. Sculptor: Nicolae Enea.
10-14 septembrie
La Campionatul mondial de lupte greco-romane de la Teheran, Nicu Gingă obţine medalia de aur la categoria 52 kg.
22 septembrie
Dezvelirea la Sfântu Gheorghe a busturilor lui Nicolae Bălcescu şi Gábor Áron.
12 octombrie
Solemnitatea înaintării în grad a primei promoţii de absolvente a cursului de pregătire a cadrelor militare din rândul femeilor.
13 octombrie
Inaugurarea noi clădiri a Teatrului de Stat din Târgu Mureş.
26 octombrie
Dezvelirea la Bucureşti a bustului lui Dimitrie Cantemir.
27 octombrie
Dezvelirea în parcul ASTRA Din Sibiu a bustului lui Gheorghe Lazăr.
20 decembrie    Inaugurarea noi clădiri a Teatrului Naţional din Bucureşti. (Arhitecţi: Horia Maicu, Romeo Ştefan, Nicolae Cucu).
28 decembrie    Adoptat decretul privind criteriile de conferire a titlului de „Erou al muncii socialiste” şi a medaliei „Secera şi ciocanul”.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Constantin Noica, Creaţia şi frumos în rostirea românească
Marin Sorescu, La lilieci
Nichita Stănescu, Clar de inimă
Ion Băieşu, La iarba albastră
Nicolae Breban, Îngerul de ghips
Cella Delavrancea, Mozaic în timp. Impresii, călătorii, portrete, amintiri
Alexandru Ivasiuc, Apa

1974

17 ianuarie
Dezvelirea la Piatra Neamţ a statuii lui Ştefan cel Mare. Sculptor: Oscar Han.
1 februarie
Ilie Năstase este declarat, la New York, cel mai bun tenisman al anului 1973 şi distins cu premiul „Racheta de aur”.
28 februarie – 2 martie
Sesiunea extraordinară a Adunării generale a Academiei R.S.R. Au fost aleşi 33 de noi membri, 38 de corespondenţi şi o nouă conducere. Pe lista candidaţilor apărea şi numele Elenei Ceauşescu.
28 martie – 10 martie
Are loc la Berlin, Campionatul mondial de handbal. Echipa României cucereşte, pentru a patra oară, titlul mondial.
6-7 martie
Cuplul prezidenţial primeşte titlul de Doctor Honoris Cauza al Universităţii din Buenos Aires şi al Universităţii din Sud-Bahia Blanca.
11 martie
Premiera filmului Păcală. (Regizor: Geo Saizescu)
28-29 martie
Sesiune a M.A.N. care adoptă Legea privind modificarea Constituţiei R.S.R. Este instituită funcţia de preşedinte al Republicii. Secretarul general al P.C.R., Nicolae Ceauşescu, este „ales” de M.A.N. şi preşedinte, încălcându-se astfel directivele Congresului IX al P.C.R., care interziceau deţinerea simultană de funcţii de partid şi de stat.
August    Inaugurarea Sălii Polivalente (Palatul Sportului şi Culturii) din Bucureşti.
28 august – 1 septembrie
La Campionatul mondial de canotaj feminin de la Lucerna, echipa României câştigă o medalie de aur, două de argint şi două de bronz.
29 august – 1 septembrie
La Campionatul mondial de lupte de la Istambul, echipa României câştigă o medalie de aur (Ladislau Şimon)şi una de bronz.
20-28 septembrie
La Campionatul mondial de tir de la Thun (Elveţia), echipa României câştigă o medalie de aur (Dan Iuga), două de argint şi una de bronz.
16-20 octombrie
La Campionatul mondial de Kaiac-canoe de la Ciudad de México, sportivii români au câştigat trei medalii de aur, două de argint şi şase de bronz.
20-27 octombrie
La Campionatul mondial masculin de gimnastică de la Varna, Dan Grecu devine campion  mondial la inele.
20 decembrie
M.A.N. adoptă o nouă lege electorală. Frontul Unităţii Socialiste rămânea unica organizaţie politică ce avea dreptul să facă propuneri de candidaţi pentru M.A.N.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Ştefan Augustin Doinaş, Papirus;Orfeu şi tentaţia realului
Adrian Păunescu, Repetabila povară
Augustin Buzura, Feţele tăcerii
D.R. Popescu, O bere pentru calul meu
Dumitru Popescu, Copiii domnului
Dinu Săraru, Nişte ţărani
Ion Băieşu, Cine sapă groapa altuia. Teatru

1975

6-11 februarie
La Campionatul mondial feminin de tenis de masă de la Calcutta, Maria Alexandru ajunge campioană la dublu, alături de japoneza Syoko Takahasi.
17 februarie
Premiera filmului Filip cel bun (regizor: Dan Piţa
3-4 mai
Are loc la Skien (Norvegia) Campionatul european feminin de gimnastică. Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei şi campioană continentală la sărituri, paralele şi bârnă.
31 mai – 1 iunie
La Campionatul european masculin de gimnastică de la Berna,    Dan Grecu îşi păstrează titlul continental de la inele.
1-8 iunie
Are loc Campionatul european de box de la Katowice (Polonia). Delegaţia României se întoarce cu o medalie de aur (Simion Cuţov), două de argint şi trei de bronz.
23 octombrie
O delegaţie a mai multor universităţi din Franţa îi înmânează lui Nicolae Ceauşescu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Nisa.
27 noiembrie – 1 decembrie
În timpul vizitei în Iran, cuplul prezidenţial primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Teheran.
Decembrie
Premiera filmului Cursa. Regizor: Mircea Danieliuc.
26 decembrie
Dezvelirea statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare la Moşnenii de Jos (Vaslui), cu prilejul aniversării a 500 de ani de la victoria asupra turcilor în lupta de la Podul Înalt.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Gabriel Liiceanu, Tragicul, o fenomenologie a limitei depăşirii
Ion Vianu, Introducere în psihoterapie
Zigu Ornea, Junimea şi junimismul
Ştefan Augustin Doinaş, Anotimpul discret
Teohar Mihadaş, Elegii
Gabriela Adameşteanu, Drumul egal al fiecărei zile
Eugen Barbu, Incognito
Marin Preda, Delirul

1976

24 ianuarie
Dezvelirea Monumentului Unirii din Focşani, realizat de un colectiv condus de Ion Jalea.
15 februarie
Dezvelirea Monumentului închinat lui Baba Novac, din Cluj Napoca.
29 februarie
Dezvelirea statuii lui Decebal din Deva. Sculptor: Ion Jalea.
13 aprilie
Şedinţă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. unde se hotărăşte trecerea la cea de-a doua treaptă a învăţământului liceal. Este hotărâtă creşterea ponderii liceelor cu profil industrial, ajungându-se în anii `80 ca acestea să reprezinte 90% din reţea. Pregătirea umanistă şi de cultură generală este redusă substanţial la liceele industriale. Limbile străine erau predate după manuale în care erau traduse documente şi texte despre P.C.R.

18-20 aprilie şi 21-23 aprilie
La campionatele europene de lupte libere şi greco-romane de la Leningrad, sportivii români obţin o medalie de aur (Ladislau Şimon), două de argint şi una de bronz, respectiv patru medalii de argint la lupte greco-romane.
19 aprilie
Premiera filmului Mere roşii (scenariu: Ion Băieşu,regizor: Alexandru Tatos)
31 mai
Dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Sculptor: Ovidiu Maitec.
2-4 iunie
Are loc primul Congres al educaţiei politice şi culturii socialiste. Este hotărâtă organizarea bienală a Festivalului „Cântarea României”.
5 iunie
Dezvelirea bustului lui Nicolae Iorga din Bucureşti. Sculptor: Ion Irimescu.
1 iulie
Decret al Consiliului de Stat pentru înfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Sibiu.
17 iulie – 1 august
Jocurile olimpice de vară de la Montreal unde delegaţia României a câştigat 27 de medalii: patru de aur (Nadia Comăneci – 3 şi Vasile Dâba la K1-500), 9 de argint şi 14 de bronz.
16 august
Nadiei Comăneci i se decernează, la Paris, „Marele Premiu al Academiei Sporturilor din Franţa”.
19 august
Nadiei Comăneci i se conferă titlul de „Erou al muncii socialiste” şi Medalia de aur „Secera şi ciocanul”.
6 septembrie
Premiera filmului Marele singuratic. (Regizor: Iulian Mihu).
1 octombrie
Inaugurarea noului edificiu al Academiei „Ştefan Gheorghiu”.
16 noiembrie
La şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se hotărăşte organizarea competiţiei sportive naţionale „Daciada”.
17 decembrie
Dezvelirea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul de la Cluj-Napoca. Sculptor: Mircea Butunoiu.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Marin Sorescu, Descântoteca
Ion Băieşu, Pompierul şi opera
Barbu Cioculescu, Palatul de toamnă
Paul Goma, Gherla, Paris
Alexandru Ivasiuc, Racul
Fănuş Neagu, Frumoşii nebuni ai marilor oraşe

1977

4 martie
Are loc unul dintre cele mai puternice cutremure de pământ înregistrate în Europa. Bilanţul tragic s-a ridicat la 1570 morţi şi 11300 de răniţi. Printre cei care şi-au pierdut viaţa îi regăsim pe: scriitorul A.E. Baconsky, cântăreaţa de muzică uşoară Doina Badea,criticul literar Savin Bratu, actorul Toma Caragiu, regizorul Tv Alexandru Bocăneţ, poeta Daniela Găurea, criticul literar Mihai Gafiţa, scriitorul Alexandru Ivasiuc, istoricul de artă Corina Nicolescu, criticul literar Mihai Petroveanu, poeta Veronica Porumbacu, linvistul Ion Şiadbei, scriitorul Nicolae Ştefănescu, fizicianul Paul Petrescu – membru al Academiei R.S.R., Florin Ciorănescu membru corespondent al Academiei R.S.R., publicistul Nicolae Vătămanu, compozitorul Ion Vintilă ş.a.
16 martie
În comuna Stăneşti (Ilfov) este dezvelit un obelisc de bronz în memoria răsculaţilor din 1907.
22 martie
Are loc o consfătuire de lucru privind construirea la Bucureşti a unui nou centru politico-administrativ. Sistematizarea Bucureştiului va duce în final la demolarea a 1/3 din centrul capitalei şi la apariţia Casei Poporului şi a Bulevardului Victoriei Socialismului (azi Bulevardul Unirii).
29 martie
Decretul privind primirea la studii pe cont propriu în România, a cetăţenilor străini.
28 mai
Inaugurat Muzeul Tropaeum Traiani şi monumentul de la Adamclisi.
28-29 iunie
Plenară C.C. al P.C.R. unde se discută creşterea rolului şi răspunderii organizaţiilor de partid şi de stat, de masă şi obşteşti, uniunilor de creaţie, conducerilor colective ale redacţiilor, radioteleviziunii, editurilor, caselor de filme, instituţiilor de spectacole în activitatea de informare şi educare a oamenilor muncii. Formal se renunţă la cenzura exercitată de Direcţia Presei şi a Tipăriturilor, dar se instituie una şi mai restrictivă.
23 iulie
Inaugurat la Giurgiu, Muzeul luptei pentru independenţa poporului român.
1-5 septembrie     La Campionatele mondiale de Kaiac-canoe de la Sofia delegaţia României câştigă patru medalii de aur (Vasile Dâba – 2, Ivan Patzaichin, Lipat Varabiev), cinci de argint şi una de bronz.
14-17 octombrie
La Campionatele mondiale de lupte greco-romane de la Göteborg, sporticii români câştigă o medalie de aur (Nicu Gingă), două de argint şi una de bronz.
28 octombrie
Adoptate normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii ţării. Din acel moment se interzice folosirea apelativelor „domn”, „doamnă” şi variatele acestora, fiind obligatorie folosirea celor de „tovarăş”, „tovarăşă”, „cetăţean” sau „cetăţeancă”.
Dintre cărţile  apărute amintim:
Ana Blandiana, Somnul din somn; Cele patru anotimpuri
Paul Anghel, Scrisoare de la Rahova
Ştefan Bănulescu, Cartea milionarului
Nicolae Breban, Bunavestire; Don Juan
Augustin Buzura, Orgolii
Bujor Nedelcovici, Grădina Icoanei
Marin Preda, Viaţa ca o pradă
Marin Sorescu, Trei dinţi din faţă

1978

23 ianuarie
Inaugurarea la Bucureşti, a expoziţiei Dovezi ale dragostei, înaltei stime şi preţuiri de care se bucură preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu, ale amplelor relaţii de prietenie dintre poporul român şi popoarele altor ţări. Expoziţia ocupa un etaj întreg din Muzeul de Istorie a României şi cuprindea cadouri primite de cuplul prezidenţial, atât din ţară, cât şi de peste hotare, preponderent artizanat şi kitsc-uri.
24 ianuarie
Academia „Ştefan Gheorghiu” îi conferă lui Nicolae Ceauşescu titlul de „Doctor în ştiinţe politice”, iar Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti titlul de „Doctor în economie”.
12-19 martie
Maria Alexandru şi Liana Mihuţ cuceresc medalia de argint în proba de dublu la Campionatul european de tenis de masă de la Duisburg (R.F.G.).
21-24 aprilie
La Campionatele europene de lupte greco-romane de la Oslo, sportivii români cuceresc patru medalii de aur: Constantin Alexandru, Ştefan Rusu, Roman Codreanu, Ion Draica), două de argint şi  două de bronz, ocupând locul I în clasamentul pe naţiuni.
Mai    La Campionatul mondial de popice de la Lucerna, delegaţia României a cucerit două medalii de aur (Iosif Tismănar şi echipa masculină), trei de argint şi două de bronz.
21 august
Inaugurarea Muzeului colecţiilor de artă. După cutremurul din 1977, conducerea P.C.R. a dispus închiderea caselor memoriale unde se aflau colecţii de artă (chiar dacă donatorii acestora ceruseră expres păstrarea lor în casele în care s-au constituit), unele dintre acestea intrând apoi la protocol şi fiind închiriate.
21-24 august
La Campionatele mondiale de lupte greco-romane de la Ciudad de México, delegaţia României a cucerit trei medalii de aur (Constantin Alexandru, Ştefan Rusu, Ion Draica), una de argint şi două de bronz.
1-4 septembrie
La Campionatele europene de tir de la Bucureşti, Lucian Giuşcă a cucerit medalia de aur la proba de pistol, stabilind şi un nou record mondial, iar Corneliu Ion medalia de aur la proba de pistol viteză.
22-29 octombrie
La Campionatele mondiale de gimnastică de la Strasbourg, delegaţia României a cucerit o medalie de aur (Nadia Comeneci), două de argint şi patru de bronz.
23 octombrie
Premiera filmului Înainte de tăcere. Regia şi scenariul: Alexa Visarion.
1 noiembrie
Plenara C.C. al P.C.R. decide ca fiecare familie să aibă dreptul la o singură locuinţă. Se ajunge la situaţii aberante: moştenitorii unei locuinţe, dacă aveau deja una, erau obligaţi s-o vândă pe a doua într-un termen fixat de stat; membrii unui cuplu care hotărau să se căsătorească şi aveau ambii locuinţă, trebuiau să vândă una din ele.
21- 22 decembrie
Sesiunea M.A.N. la care se adoptă Legea educaţiei şi a învăţământului. Erau prevăzute, printre altele, gratuitatea învăţământului, obligativitatea şcolii  generale de 10 ani, dar şi principiul integrării învăţământului cu producţia (liceele şi facultăţile care aveau planuri de producţie erau trecute sub tutela unor uzine).
Dintre cărţile  apărute amintim:
Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei; Spiritul românesc în cumpătul vremii; Şase maladii ale spiritului european
Dumitru Stăniloaie, Teologia dogmatică Ortodoxă (3 volume)
Ion Caraion, Interogarea magilor
Marin Sorescu, Sărbători itinerante
Paul Anghel, Te Deum la Griviţa
Octavian Paler, Apărarea lui Galilei

1979

9 ianuarie
Sunt lansate pe piaţă primele autoturisme de teren Aro cu motoare Diesel. 80% din producţie era destinată exportului.
25 ianuarie
Consiliul de Stat decide măsuri de raţionalizare a consumului de carburanţi.
5 februarie
Premiera filmului Nea Marin Miliardar. Regia: Sergiu Nicolaescu
31 iulie
Decret pentru gospodărirea şi reducerea consumului de energie electrică, termică şi gaze naturale.
Noiembrie
Inaugurat Teatrul Foarte Mic cu piesa O şansă pentru fiecare, în regia lui Silviu Purcărete.
18 decembrie
Lege prin care se interzice circulaţia surplusului de alimente dintr-un judeţ în altul. Surplusul era vândut statului la preţuri fixe. Încep raţionalizările la ulei şi zahăr, iar nu peste mult timp la pâine, ouă, unt şi alte produse de strictă necesitate. Se ajunge, în unele zone, ca fiecărui membru al unei familii să-i revină o jumătate de pâine pe zi şi câteva sute de grame de zahăr pe lună.
19 decembrie
Inaugurat metroul bucureştean, pe tronsonul Semănătoarea – Timpuri Noi (8,9 km)

1980

Dintre cărţile  apărute amintim:
Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni

1981

Martie
Apariţia fenomenului literar optzecist, prin publicarea  unui volum colectiv, Aer cu diamante, în care semnează: Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Florin Iaru, Ion Stratan. (optzecismul reprezintă un curent radical, novator, care se regăseşte şi în celelalte domenii ale culturii, nu numai în literatură. Ceea ce-l diferenţiază de alte curente, este faptul că s-a transformat într-un fenomen naţional, ce ţine de felul de viaţă şi mentalitatea unei generaţii „generaţia în blugi”.
Octombrie
Lansată Dacia 1310, model îmbunătăţit al Daciei 1300. Pe şosele României comuniste puteai vedea circulând în anii `80, Dacii, Aro, Oltcit-uri, dar şi „inovaţia” Dacia 500, mult mai cunoscută ca Lăstun (lansată oficial pe 26 ianuarie 1988).
10 octombrie
Legea prin care se declară ca infracţiuni şi speculă, cumpărarea şi stocarea alimentelor de bază în cantităţi ce depăşesc necesarul unei familii pentru o lună de zile.
19 octombrie
Legea prin care populaţia era obligată să participe la muncile agricole. Astfel, anual 2,5 milioane de elevi şi studenţi erau scoşi la munci agricole.
Noiembrie
Lansată la TVR o emisiune de divertisment, La săptămână, semnată Tudor Vornicu.
28 decembrie
Inaugurat cel de-al doilea tronson al metroului: Timpuri Noi – Republica (9,3 km)

1982

22 iunie
Stabilite normele inferioare de consum la energie electrică. Debutul raţionalizării acesteia.
Iulie
Publicat programul de alimentare ştiinţifică a populaţiei.
27 august
Lansarea Rombac 11, primul avion cu reacţie din Europa comunistă, cu excepţia U.R.S.S. (va începe să zboare un cinci luni mai târziu, pe 28 ianuarie 1983)
17 decembrie
Lansarea politicii celor 3R, „recuperare, reciclare, revalorificare”. Se aplica materiilor prime: hârtie, sticlă, metal. În scurt timp şcolarii sunt obligaţi să aducă la şcoală dovada (bani) că au dus la centrele de colectare materii prime pentru a fi reciclate.

1983

18 aprilie
Realizat primul calculator românesc, Felix C-8010. destinat publicului larg. (exista încă din 1972 modelul Coral, dar era folosit doar în institute).
August
Dispare de pe piaţă revista „Pif”, pe care, alături de Rahan, copii o colecţionau cu încântare.
26 august
Reluat Festivalul de muzică uşoară de la Mamaia, după o pauză de şapte ani. (ca o alternativă la muzica uşoară românească sunt discurile traficate de bişniţarii, sau aduse de cei care reuşeau să mai iasă din ţară).
19 august
Finalizate lucrările la magistralei E-V (26 km).
Dintre cărţile  apărute amintim:
Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş

1984

24 februarie
Introdus în fabrici/ instituţii controlul ginecologic obligatoriu pentru depistarea sarcinilor.
26 mai
Inaugurat Canalul Dunăre – Marea Neagră, „şantier şcoală” cum îl numea propaganda, sau „şantier al tineretului”. Pentru canal au fost „recrutaţi” 1425 tineri calificaţi, 1275 tineri necalificaţi, şi au fost mobilizaţi elevi, studenţi, dar şi muncitori scoşi din producţiei.
25 iunie
Începe construirea Casei Poporului/ Republicii şi a Bulevardului Victoria Socialismului.
29 iunie
Adoptat un nou plan alimentar, ce duce la micşorarea raţiilor. Oricum, de mult în galantarele magazinelor găseai mai nimic: „tacâmuri” (gheare şi capete), „adidaşi” (ciolane de por afumate), peşte congelat, creveţi vietnamezi, conserve, compot. Mai puteai să-ţi cumperi de la Alimentară: nechezol (înlocuitorul cafelei), biscuiţi, caramele, ciocolata <<Pitic>>, bomboane <<Cip>>, napolitane, eugenii, pufuleţi, pufarine, suc de soc, Cico, Brifcor (dacă erai norocos). Problema acestora din urmă nu era lipsa, ci calitatea slabă, multe din produse fiind „lipsite de gust”.
28 iunie
Sportivii români câştigă la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles 20 de medalii.

1985

Este înaintat conducerii de partid un memoriu, ca reacţie la denigrarea lui Eugen Lovinescu de către susţinătorii protocronismului (teză introdusă de Edgar Papu în 1974). Problema este de fapt, nu teoria lui Edgar Papu, ci faptul că ea s-a transformat în politică culturală, şi astfel s-a ajuns la aberaţii propagandistice gen aniversare a 2050 de ani de la formarea primului stat centralizat dac sub conducerea lui Burebista (pentru a demostra originea dacă nu romană a poporului român) sau  la „descoperirea”, în apropiere de Scorniceşti a rămăşiţelor primului Homo Sapiens, denumit Australanthropus Oltenensis.
13 ianuarie
Un nou program de austeritate intră în vigoare. Începe să se întrerupă lumina la populaţie, străzile să nu mai fie iluminate, restaurantele să se închidă la ora 21.
15 iunie
Închis Cenaclul Flacăra după busculada de la Ploieşti care a dus la cinci decese şi un număr mare de răniţi.
Iulie
Nicolae Ceauşescu ale membru al Academiei Române dar şi preşedinte de onoare
Dintre cărţile  apărute amintim:
Gabriel Liiceanu, Epistolar

1986

24 ianuarie
Deschisă prima bucată a magistralei a doua a metroului, pe ruta IMGB – Piaţa Unirii (10,5 km)
8 mai
Steaua Bucureşti câştigă Cupa Campionilor Europeni la fotbal, după ce învinge cu 2-0 (după efectuarea loviturilor de departajare) Barcelona. Helmuth Duckadam se transformă în erou naţional după ce apără patru penalti-uri. Românii ies pe străzi fluturând drapelul clubului şi scandând sloganurile clubului. Fotbaliştii Stelei primesc ca primă câte un Aro.

1987

24 octombrie
Deschis şi segmentul Piaţa Unirii – Pipera (8,4 km), al metroului bucureştean.
24 decembrie
Intră in exploatare metroul pe traseul Eroilor – Gara de Nord

1989
17 august
Dată în folosinţă cea de-a treia magistrală a metroului, în lungime de 11.5 km, pe direcţia Dristor – Gara de Nord
Decembrie
Deschisă staţia de metrou Piaţa Romană, unde s-a lucrat mai mult din cauza structurii dificile a terenului.