1977 – Legea Nr. 29 (normele de adresare între cetățenii R.S.R.)

În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnăm şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 29 din 28 octombrie 1977 privind normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România.

NICOLAE CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Bucureşti, 28 octombrie1977.

LEGE
PRIVIND NORMELE DE ADRESARE ÎN RELAŢIILE DINTRE CETĂŢENII REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA

Ţinând seama de profundele transformări social-economice care au avut loc în ţara
noastră în procesul edificării, de faptul că oamenii muncii sunt deopotrivă
proprietari ai mijloacelor de producţie, producători şi beneficiari a tot ceea ce se
produce în societatea noastră, că între toţi cetăţenii patriei s-au statornicit
relaţii de tip nou, bazate pe egalitate, colaborare şi stimă reciprocă, fiind
lichidată pentru totdeauna asuprirea şi exploatarea omului de către om,

Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România, adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Cetăţenii Republicii Socialiste România vor folosi în relaţiile de muncă
şi de serviciu, în raporturile cu unităţile economice, social-culturale, cu organele
administraţiei şi celelalte organe de stat, cu organizaţiile de masă şi obşteşti,
forma de adresare “tovarăş” sau “tovarăşă”. De asemenea se poate folosi şi forma de
adresare “cetăţean”sau “cetăţeană”.
Art. 2. – Pentru expimarea raporturilor dintre unitatea socialistă şi membrii
colectivului de muncă din acea unitate sau pentru a desemna colectivul de muncă
dintr-o unitate se vor folosi, indiferent de domeniul, natura activităţii ori de
serviciul sau funcţia îndeplinită,noţiunile de “oameni ai muncii” sau

“personal muncitor” în loc de “angajaţi” sau “salariaţi”.
Art. 3. – Sindicatele, organizaţiile de tineret şi de femei, precum şi celelalte
organizaţii de masă şi obşteşti, sînt chemate să desfăşoare, în vederea asigurării
respectării dispoziţiilor legii, o largă activitate politico-educativă în rândul
tuturor cetăţenilor ţării.

Organele de stat, instituţiile de învăţământ şi social-culturale,toate unităţile
socialiste sînt obligate să ia măsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor
prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 28 octombrie
1977.

Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
Nicolae Giosan