1974 – Legea 59 (sistematizarea teritoriului – cadru general)

Sistematizarea teritoriului ţării şi a localităţilor se înfăptuieşte pe baza politicii Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la creşterea necontenită a bunăstării materiale şi spirituale a tuturor oamenilor muncii şi la organizarea pe baze ştiinţifice, în mod raţional şi armonios, a cadrului în care trăiesc şi muncesc cetăţenii patriei noastre.

Congresul al X- lea al Partidului Comunist Român şi Conferinţa Naţională din anul 1972 au stabilit obiectivele şi direcţiile principale ale sistematizării teritoriului şi localităţilor, menite să asigure organizarea armonioasă a teritoriului ţării, a tuturor unităţilor administrativ- teritoriale, să contribuie la repartizarea raţională şi echilibrată a forţelor de producţie, îmbinînd organic criteriile de eficienţă economică cu cele de ordin social, să asigure organizarea şi amenajarea pe bază de plan a oraşelor şi satelor, în concordanţă cu progresul economic şi social general, restrîngerea perimetrului construibil al localităţilor la strictul necesar şi folosirea optimă a teritoriului acestora, transformarea unor localităţi rurale care au perspective de dezvoltare în centre economice şi sociale cu caracter urban, ridicarea întregii activităţi economice, sociale şi culturale a satelor şi apropierea treptată a condiţiilor de viaţă din sate de cele din oraşe.

În vederea îndeplinirii directivelor şi sarcinilor referitoare la sistematizarea teritoriului şi localităţilor ţării este necesară legiferarea unitară a întregului complex de activităţi din acest domeniu, la realizarea cărora sînt chemate să-şi aducă contribuţia organele şi organizaţiile de stat şi obşteşti, precum şi toţi cetăţenii.

În acest scop,Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SISTEMATIZAREA TERITORIULUI ŞI A LOCALITĂŢILOR

Articolul 1. Sistematizarea are drept scop organizarea judicioasă a teritoriului ţării, judeţelor şi comunelor, a localităţilor urbane şi rurale, zonarea funcţională privind modul de folosinţă a terenului, stabilirea regimului de înălţime, a densităţii construcţiilor, precum şi a densităţii locuitorilor, a spaţiilor plantate şi de agrement, echiparea cu dotări social- culturale, cu lucrări tehnico- edilitare şi căi de comunicaţie şi transport, păstrarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, punerea în valoare a monumemntelor istorice şi de artă şi a locurilor istorice, creşterea eficienţei economice şi sociale a investiţiilor şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă, de locuit şi odihnă pentru întreaga populaţie.Prin sistematizare trebuie să se asigure restrîngerea perimetrelor construibile ale localităţilor la strictul necesar şi folosirea optimă a pamîntului, care reprezintă o importantă avuţie naţională.Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor se desfăşoară în concordanţă cu prognozele şi pe baza prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico- socială a ţării şi contribuie la dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu, la valorificarea superioară a resurselor materiale şi umane, la repartizarea raţională şi echilibrată a forţelor de producţie, urmărind îmbinarea organică a criteriilor de eficienţă economică cu cele de ordin social.

Articolul 2. Prin sistematizare se va asigura dezvoltarea oraşelor şi comunelor – unităţi teritorial-administrative de bază ale societăţii noastre socialiste – în cadrul unui program naţional de ansamblu, ţinînd seama de întreaga reţea de localităţi urbane şi rurale, de influenţele reciproce dintre acestea, corelarea dezvoltării oraşelor şi satelor cu zonele în care se află şi adîncirea cooperării între localităţi. O atenţie deosebită se va acorda localităţilor rurale, În scopul ridicării treptate a nivelului de viaţă din aceste localităţi, apropiindu- l de cel din mediul urban.De asemenea, se va asigura dezvoltarea într- o concepţie unitară a reţelei de căi de comunicaţie, transport şi energetice, asigurînd legarea centrelor de productie şi desfacere, bazele de materii prime, cu întreaga reţea de localităţi, protejarea împotriva inundaţiilor, a alunecărilor de teren, combaterea eroziunii solului, precum şi realizarea de dotări social- culturale şi tehnico- edilitare care să servească, în comun, mai multe localităţi.

Articolul 3. Prin sistematizare trebuie să se asigure apărarea şi buna gospodărire a fondului funciar, fiind interzisă micşorarea suprafeţei agricole, urmărindu- se restrîngerea la minimum a suprafeţelor construibile, simplificarea şi raţionalizarea reţelei de drumuri comunale şi de cîmp, gruparea şi amplasarea liniilor de telecomunicaţii şi a celor de transport şi distribuire a energiei electrice de- a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţie, a digurilor şi canalelor de irigaţii şi desecări. Terenurile ocupate de construcţii, drumuri, canale, diguri şi reţele electrice şi de telecomunicaţii, care se eliberează prin lucrările de sistematizare, vor fi redate producţiei agricole de către deţinători. Comitetele executive ale consiliilor populare controlează şi răspund de redarea terenurilor în producţia agricolă la termenele stabilite.

Pentru localităţile urbane şi rurale se vor stabili perimetre construibile, care se aprobă prin lege. În cadrul perimetrelor construibile vor fi cuprinse suprafeţele de teren necesare pentru construcţii de locuinţe, clădiri social- culturale, obiective industriale, construcţii agrozootehnice, străzi, spaţii verzi şi de odihnă, precum şi alte construcţii şi amenajări tehnico- edilitare necesare asigurării funcţiunilor economice şi sociale ale localităţilor.Pentru amplasarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi social- culturale se va urmări utilizarea terenurilor degradate sau improprii agriculturii, iar în cazul în care nu există astfel de terenuri şi contrucţiile se amplasează pe terenuri aflate în producţia agricolă, se vor stabili totodată suprafeţele de teren echivalente ce se vor reda agriculturii, potrivit legii.Pentru utilizarea terenurilor degradate se vor lua din timp măsurile necesare pregătirii lor în vederea realizării construcţiilor.Construcţiile de orice fel se amplasează în perimetrul construibil, cu respectarea prevederilor schiţei de sistematizare.Amplasarea obiectivelor de investiţii şi de producţie în afara perimetrului construibil, stabilit prin lege, se poate face numai în cazuri excepţionale, pe baza aprobării prealabile prin decret prezidenţial.Se interzice executarea de lucrări de reţele de distribuţie a energiei electrice, de alimentare cu apă, canalizare, străzi şi alte dotări tehnico- edilitare pentru construcţii situate în afara perimetrelor construibile.

Articolul 4. Schiţele de sistematizare a municipiilor, oraşelor şi satelor, ca instrument de bază în desfăşurarea activităţii de sistematizare, se întocmesc şi se reactualizează de către comitetele executive ale consiliilor populare corelat cu studiile de prognoză şi în funcţie de prevederile din planurile cincinale de dezvoltare economico- socială a ţării şi după aprobare sînt obligatorii pentru organizaţiile socialiste, celelalte persoane juridice, precum şi pentru cetăţeni. Stabilirea amplasamentelor concrete ale construcţiilor şi instalaţiilor se face pe baza detaliilor de sistematizare şi studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schiţele de sistematizare.

Articolul 5. Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea, definitivarea şi aplicarea în viaţă a schiţelor de sistematizare a localităţilor. În acest scop cetăţenii vor fi informaţi permanent asupra principalelor probleme şi acţiuni de sistematizare.

Schiţele de sistematizare a comunelor şi satelor componente întocmite conform prevederilor prezentei legi vor fi dezbătute cu cetăţenii şi supuse votului deschis al acestora, în fiecare sat în parte, hotărîrile luîndu-se cu majoritatea voturilor însumate pe întreaga comună, consemnîndu- se numărul de voturi exprimate pentru şi contra.

Schiţele de sistematizare se supun aprobării organelor competente după introducerea sugestiilor şi propunerilor cetăţenilor, iar în continuare se va desfăşura o largă acţiune de popularizare a prevederilor schiţelor de sistematizare, în vederea antrenării maselor de cetăţeni la aplicarea lor în viaţă.

(Legea nr.59 din 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale)