1974 – Legea 59 (sistematizarea localitatilor urbane)

(…) Capitolul 2

Sistematizarea localităților urbane.

Articolul 6. Sistematizarea localităţilor urbane trebuie să asigure dezvoltarea lor armonioasă în strînsă corelare cu teritoriul înconjurător şi cu reţeaua generală de localităţi, restrîngerea suprafeţelor construibile şi utilizarea cît mai completă a terenurilor din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor,prevăzînd regimul de înălţime şi densitatea construcţiilor, precum şi stabilirea zonelor funcţionale referitoare la amplasarea raţională a unităţilor economice, a construcţiilor de locuinţe şi social- culturale, a spaţiilor plantate şi de agrement, echiparea tehnicoedilitară, îmbunătăţirea circulaţiei şi transportului în comun.

Articolul 7. Amplasarea obiectivelor economice şi a altor obiective se stabileşte pe bază de studii de amplasament, în cadrul perimetrelor construibile, cu respectarea prevederilor schiţelor şi detaliilor de sistematizare, precum şi a normelor specifice privind amplasarea acestor obiective, asigurînd protecţia mediului înconjurător. La amplasarea obiectivelor se va asigura folosirea cît mai bună a terenurilor, respectîndu-se cu stricteţe normele de ocupare a terenului stabilite pentru fiecare gen de construcţie.Propunerile de amplasare a obiectivelor se elaborează de către titularii investiţiilor împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare şi se supun aprobării, potrivit normelor legale.

Articolul 8. Construcţiile de locuinţe se vor amplasa pe baza detaliilor de sistematizare sau studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schiţele de sistematizare.Suprafaţa de teren ce se atribuie pentru construcţii de locuinţe în localităţile urbane va fi cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea locuinţelor din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală.

De regulă, în localităţile urbane, regimul de înălţime al clădirilor noi de locuit va fi de 5 niveluri şi nu mai puţin de 2 niveluri. Se pot prevedea şi zone de locuit cu un regim de înălţime mai mare sau mai mic, în cazuri justificate, în funcţie de mărimea şi profilul economic şi social al oraşului, natura terenurilor de fundare şi gradul de seismicitate, precum şi relieful terenului.În noile ansambluri de locuinţe, în funcţie de regimul mediu de înălţime al clădirilor se vor asigura cel puţin următoarele suprafeţe locuibile la hectar: pînă la 3 niveluri, 4.000 mp; între 3 şi 5 niveluri, de la 4.500 mp pînă la 7.000 mp; între 5 şi 9 niveluri, de la 7.000 mp pînă la 10.000 mp, iar peste 9 niveluri se va urmări să se realizeze circa 12.000 mp suprafaţa locuibilă la hectar.

În cazul unor ansambluri situate pe terenuri slabe, accidentate, cu denivelări mari, pe care nu este economic a se realiza blocuri de locuinţe cu mai mult de 3 niveluri, se va asigura o densitate minimă de 3.800 mp suprafaţă locuibilă la hectar.

Teritoriul care se ia în calculul densităţii ansamblurilor cuprinde suprafaţa ocupată la sol de clădirile de locuit, terenul dintre acestea, precum şi aleile şi străzile interioare de acces la clădiri.Regimul de înălţime şi densitatea construcţiilor pentru fiecare localitate se stabilesc prin schiţele şi detaliile de sistematizare şi se aprobă odată cu acestea, urmărindu- se restrîngerea treptată a perimetrelor construibile şi obţinerea unor densităţi optime.

Se va urmări realizarea de ansambluri de locuit compacte, cu blocuri astfel amplasate încît să se creeze fronturi stradale închegate, cu gruparea dotărilor social-culturale, a spaţiilor plantate şi de agrement şi a terenurilor de joc şi sport. De asemenea, se vor realiza şi unele ansambluri de locuit avînd clădiri cu 3- 5 niveluri, amenajînduse curţi pentru fiecare clădire în vederea unei mai bune gospodăriri a terenurilor aferente.

Articolul 9. Construcţiile de locuinţe se vor realiza cu precădere începînd din centrul localităţilor către zonele marginale,asigurîndu- se realizarea de ansambluri cu densităţi sportite, creîndu- se în acest fel condiţii pentru restrîngerea în continuare a perimetrelor construibile. În scopul obţinerii unei densităţi optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru amplasarea de locuinţe şi în ansamblurile realizate, urmărind armonizarea construcţiilor noi cu cele existente.

Articolul 10. Locuinţele ce se realizează din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie se vor construi potrivit normelor legale, pe bază de proiecte tip, directive şi refolosibile.Locuinţele ce se realizează în regie de către populaţie se vor construi cu respectarea regimului de aliniere şi de înălţime în condiţiile stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare prin autorizaţiile de construcţii.

În acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate să elaboreze şi să pună la dispoziţia cetăţenilor care- şi construiesc locuinţe proiecte tip într- o gamă variată şi cu soluţii eficiente, care să prevadă utilizarea de materiale locale, ieftine, astfel ca cetăţenii să poată alege proiectele cele mai convenabile.

Articolul 11. Amplasarea dotărilor social- culturale şi echiparea cu lucrări tehnico- edilitare şi reţele de circulaţie se vor face pe baza schiţelor şi detaliilor de sistematizare sau a studiilor de amplasament, iar la dimensionarea lor se va ţine seama de nevoile industriei şi populaţiei din localitatea respectivă şi din localităţile învecinate.

Principalele instalaţii tehnico- edilitare se vor realiza pe trasee comune, adoptîndu- se soluţii cît mai economice şi eficiente, inclusiv în galerii unice subterane, vizitabile, amplasate pe arterele magistrale.

Articolul 12. Gospodăriile situate în afara perimetrelor construibile ale municipiilor şi oraşelor se vor muta treptat în perimetrul construibil al acestor localităţi potrivit unor programe pe termen lung stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare municipale sau orăşeneşti.

Cetăţenii ale căror locuinţe au fost executate cu respectarea prevederilor legale vor beneficia, la mutarea gospodăriei, de terenuri şi ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.

(Legea nr.59 din 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale)