1974 – Legea 59 (sistematizarea localitatilor rurale)

(…) Capitolul 3

Sistematizarea localităților rurale

Articolul 13. Sistematizarea comunelor, unităţi de bază teritorial- administrative, şi a satelor componente trebuie să asigure dezvoltarea lor în corelare cu cea a localităţilor învecinate, organizarea zonelor funcţionale – unităţi de producţie, locuinţe, dotări social-culturale, spaţii plantate şi de circulaţie – ţinînd seama de profilul dominant agricol, să stabilească regimul de înălţime, densitatea clădirilor, loturilor pentru gospodăriile ţărăneşti, traseul şi profilul străzilor.

Se vor urmări amplasarea judicioasă a tuturor construcţiilor, precum şi crearea unor centre civice care să grupeze dotările social- culturale principale.

Pentru centrele de comună, schiţele de sistematizare vor stabili dotările social- culturale necesare tuturor locuitorilor din comună, iar pentru celelalte sate componente ale comunei se vor prevedea numai acele dotări legate de satisfacerea nevoilor curente ale populaţiei.

În centrul civic al centrelor de comună se vor amplasa sediul politico- administrativ, unităţi culturale, de învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii, de prestări de servicii şi comerciale, precum şi locuinţe.

Se va avea în vedere ca dotările care au funcţiuni înrudite să fie grupate într- o singură clădire sau într-un număr restrîns de clădiri, cu mai multe niveluri, cu aspect reprezentativ; astfel, cele cu funcţiuni politico-administrative şi economice să fie grupate pe cît posibil într-o singură clădire, urmărindu-se ca în asemenea clădiri să se asigure şi locuinţe pentru anumite categorii de personal al unităţilor respective.

Sistematizarea localităţilor rurale trebuie să contribuie la ridicarea economică, socială şi culturală a satelor, la îmbunătăţirea generală a condiţiilor de trai ale ţărănimii, la apropierea treptată a vieţii satelor de aceea a oraşelor.

Articolul 14. În cadrul acţiunii de sistematizare se va urmări gruparea gospodăriilor din satele mici şi dispersate în satele care au perspecvtivă de dezvoltare şi care vor fi stabilite prin lege şi aprobate o dată cu perimetrele construibile. Propunerile pentru delimitarea perimetrelor construibile se vor face cu consultarea largă a cetăţenilor din localităţile respective. În satele mici şi dispersate ce se vor stabili odată cu aprobarea prin lege a perimetrelor construibile ale localităţilor se interzice să se contruiască clădiri noi.

Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili programe pe termen lung pentru mutarea treptată a gospodăriilor din satele în care este interzis să se mai construiască clădiri noi, precum şi a celor rămase în afara perimetrelor construibile ale satelor cu perspectivă de dezvoltare.

Această acţiune va fi sprijinită de comitetele executive ale consiliilor populare prin atribuirea de terenuri în folosinţă şi acordarea de ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.

Articolul 15. Prin sistematizare se va urmări ca localităţile rurale cu cele mai bune condiţii de dezvoltare să fie transformate, în următorii 15- 20 de ani, în centre economice şi sociale cu caracter urban. La stabilirea acestora se va ţine seama de resursele materiale şi umane, poziţia faţă de localităţile din zonă de influenţă şi accesul la căile de comunicaţie, precum şi de situaţia fondului construit existent. Localităţile care vor deveni centre economice şi sociale cu caracter urban se aprobă prin lege.

Prin schiţele de sistematizare a acestor localităţi se vor stabili zonele funcţionale specifice profilului economicsocial prevăzut în perspectivă, precum şi dotările social- culturale necesare, în funcţie de marimea localităţilor şi de numărul locuitorilor din satele situate în zona lor de influenţă şi în corelare cu reţeaua generală de localităţi.

Articolul 16. În centrele de comună şi îndeosebi în localităţile ce vor deveni centre economice şi sociale cu caracter urban, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare vor amplasa obiective industriale şi industrial-agrare, secţii ale unor întreprinderi industriale din oraşele apropiate, unităţi ale industriei locale, cooperatiei meşteşugăreşti şi de consum, ale cooperativelor agricole de producţie, asociaţiilor intercooperatiste, întreprinderilor agricole de stat, staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum şi alte unităţi economice, care să asigure valorificarea resurselor materiale şi umane locale.

Construcţiile pentru obiectivele prevăzute la alin. 1 se vor realiza pe suprafeţe cît mai restrînse de teren, respectîndu-se cu stricteţe normele de ocupare a terenului stabilite pentru astfel de construcţii.

Articolul 17. Clădirile de locuit se vor amplasa cu precădere, începînd din centrul civic către zonele marginale, în vederea realizării unei structuri compacte a localităţilor, prin utilizarea intensivă a terenurilor din perimetrul construibil, creîndu-se astfel posibilitatea pentru introducerea în condiţii eficiente a alimentării cu apă, a energiei electrice şi a canalizării. Se vor lua măsuri ca membrilor cooperativelor agricole de producţie să li se atribuie lot în folosinţă, conform statutului, în afara perimetrului construibil al localităţilor.

Loturile necesare pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti vor fi în suprafaţa de 200- 250 mp, avînd de regulă un front la stradă de maximum 12 m.

În vederea construirii de locuinţe şi anexe pentru gospodăriile ţărăneşti, comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea atribui în folosinţa cetăţenilor loturi din terenurile proprietate de stat aflate în administrarea comunelor.

Suprafaţa de teren de 200- 250 mp poate fi atribuită şi cetăţenilor ce îsi construiesc locuinţe în clădiri cu mai multe niveluri.

Pentru a veni în sprijinul cadrelor de specialişti şi a celorlalte persoane încadrate în unităţi socialiste, comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea să atribuie acestora, în scopul contruirii de locuinţe şi organizării de gospodării, teren în suprafaţa de 200- 250 mp.

Suprafaţa din terenul atribuit rămasă după contruirea locuinţei este la dispoziţia cetăţenilor şi va fi folosită pentru nevoile gospodăreşti şi pentru amenajarea de grădini.

Suprafaţa terenurilor aflate în proprietatea personală a membrilor cooperativelor agricole de producţie, care depăşeşte 250 mp stabiliţi în condiţiile prezentului articol, se include în calculul lotului atribuit în folosinţă, potrivit statutului cooperativelor agricole de producţie.

Dreptul de folosinţă a terenurilor atribuite se acordă pe durata existenţei construcţiei, cu plata taxei de folosinţă stabilită pentru terenurile destinate construcţiei de locuinţe potrivit Legii nr. 4/1973.

Articolul 18. Prin sistematizare se va urmări ca noile construcţii de locuinţe să aibă de regulă două niveluri. Clădirile ce se construiesc în centrul civic vor avea cel puţin două niveluri.

Pentru toate satele care au perspectivă de dezvoltare, în zona de locuit, pe teritoriul care cuprinde loturile de casă şi anexele gospodăreşti, precum şi străzile de acces la locuinţe, se va asigura o densitate de 1.500 mp suprafaţă utilă la hectar.

Articolul 19. Locuinţele ce se realizează în localităţile rurale din fondurile statului şi din fondurile populaţiei cu spijinul statului în credite şi execuţie se vor construi pe bază de proiecte tip, directive sau refolosibile şi vor avea cel puţin două niveluri.

Pentru a veni în sprijinul celor care îşi construiesc locuinţe proprietate personală, în regie, comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor proiecte tip întocmite cu consultarea prealabilă a populaţiei, din care cei interesaţi să poată alege proiectul cel mai convenabil. Aceste proiecte se vor elabora într- o gamă variată, care să ţină seama de specificul local şi de tradiţie şi care să folosească materiale locale existente, ieftine.

Articolul 20. Prin sistematizare se va urmări soluţionarea cît mai eficientă a alimentării cu apă, a canalizării, începînd cu zona centrală, precum şi rezolvarea circulaţiei şi transportului în condiţiile speicifice localităţilor rurale.

Pentru străzi, în afara celor ce au traseu pe drumurile naţionale sau judeţene, se vor prevedea de regulă 7 m lăţime carosabilă, şanţuri sau rigole şi trotuare de maximum 1,5 m lăţime.

Articolul 21. Amplasarea construcţiilor de orice fel se va face cu respectarea condiţiilor de aliniere şi a regimului de construcţie specific localităţii şi zonei respective, ţinîndu-se seama de prevederile schiţelor sau detaliilor de sistematizare.

Articolul 22. Cooperativele agricole de producţie, celelalte organizaţii cooperatiste, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii şi întreprinderile agricole de stat, celelalte unităţi socialiste, vor contribui potrivit legii cu mijloace financiare şi materiale la realizarea unor obiective sociale, culturale sau edilitare.

Contribuţia în bani şi muncă, ce se efectuează în localităţile rurale, va fi orientată cu precădere spre acele lucrări care sînt prevăzute în cadrul sistematizării localităţilor.

Comitetele executive ale consiliilor populare vor coordona folosirea în comun a tuturor resurselor materiale şi financiare în scopul realizării obiectivelor de interes obştesc, prevăzute în schiţele sau detaliile de sistematizare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a întregii populaţii.

(Legea nr.59 din 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale)