1947 – Legea 363 (Constituirea RPR)

LEGE nr.363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română

ART. 1
Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea Regelui Mihai I pentru el şi urmaşii săi.

ART. 2

Constituţia din 1866 cu modificările din 29 Martie 1923 şi acelea din 1 Septemvrie 1944 şi următoarele, se abrogă.

ART. 3
România este Republică Populară.
Denumirea Statului Român este: „Republica Populară Română” (R.P.R.).

ART. 4
Puterea legislativă va fi exercitată de către Adunarea Deputaţilor până la disolvarea ei şi până la alcătuirea unei adunări legislative constituante care se va face la data ce se va fixa de Adunarea Deputaţilor.

ART. 5
Adunarea constituantă va hotărî forma nouei Constituţii a Republicei Populare Române.

ART. 6
Până la intrarea în vigoare a nouei Constituţii puterea executivă va fi esercitată de un prezidiu compus din cinci membri aleşi, cu majoritate, de Adunarea Deputaţilor dintre personalităţile vieţii publice, ştiinţifice şi culturale ale Republicei Populare Române.

ART. 7
Membrii Prezidiumului Republicei Populare Române vor depune în faţa Adunării Deputaţilor un jurământ de credintă poporului după următoarea formă:
„Jur a apăra drepturile şi libertaţile democratice ale Poporului Român şi independenţa şi suveranitatea Republicei Populare Române, precum şi legile sale”

ART. 8
În termen de trei zile dela apariţia prezentei legi, funcţionarii publici vor depune jurământul de credinţă.
Formula jurământului pentru funcţionarii publici:
„Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor dinafară şi dinăuntru”.
„Jur a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu”.
Pentru armată, grăniceri şi jandarmi, forma jurământului este:
„Jur de a fi credincios poporului şi de a a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor dinafară şi dinăuntru”.
„Jur de a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu”.
„Jur supunere legilor şi regulamentelor în toate ocaziile”.

ART. 9
Promulgarea prezentei legi se face de către preşedintele Consiliului de Miniştri.

Această lege s’a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinta dela 30 Decemvrie, anul 1947 şi s’a aprobat în unanimitate de două sute nouă zeci şi cinci voturi.

Preşedinte,
Mihail Sadoveanu

Secretar,
Stelian Morariu

Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dată în Bucureşti, la 30 Decemvrie 1947.

Preşedintele Consiliului de Miniştri
Dr. Petru Groza

Ministrul justiţiei
Lucreţiu Pătrăşcanu